För stipendiemottagare

Privatpersoner som fått ett jakande stipendiebeslut ska fylla i en utbetalningsplan i stipendieapplikationen. Utbetalningsplanen görs genom att identifiera sig med nätbankkoder. Användning av koderna motsvarar underteckning av utbetalningsplanen.Gruppens kontaktperson (samma som i ansökan) avtalar om utbetalning av stipendier för arbetsgrupper. Om stipendiet har beviljats en arbetsgrupp, ska även gruppens fullmaktshandling bifogas till utbetalningsplanen. Utbetalningen av stipendier till organisationer avtalas på den utbetalningsförbindelseblankett som jubileumsfonden skickat, som ska returneras ifylld och undertecknad av en person med firmateckningsrätt.

Stipendiet betalas ut till ett i ansökan angivet konto som används av stipendiemottagaren i regel i en rat (stipendier under 5 000,00 €), dock med beaktande av stipendiemottagarens behov och tidsplanen för genomförande av projektet.

Om väsentliga förändringar uppkommer i stipendiedispositionsplanen, ska en ändring av användningssyftet eller en förlängning av användningstiden ansökas skriftligt av jubileumsfonden. Stipendiemottagaren förbinder sig att återbetala projektstipendiet till jubileumsfonden om stipendiedispositionsplanen i enlighet med ansökan inte förverkligas. Direktionen bestämmer förutsättningarna för återbetalning från fall till fall. Jubileumsfondens direktion prövar även krav på återbetalning av personliga stipendier separat från fall till fall.

Jubileumsfondens synlighet i stipendiemottagarens verksamhet

Jubileumsfonden önskar att stipendiemottagaren nämner jubileumsfonden som stödjare i presentationer och publikationer samt i allt material i anknytning till studierna eller projektet (inbjudan, broschyr, förteckning eller annat elektroniskt eller tryckt material). Jubileumsfondens logotyper finns i materialbanken på jubileumsfondens webbplats.

Jubileumsfondens officiella namn skrivs antingen på finska ”Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto” eller på svenska ”Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet”.

Distribution av projektresultaten

Mottagare av projektstipendier ska utföra de åtgärder för att distribuera resultaten och främja en fortsatt verksamhet efter projektets slut som anges i dispositionsplanen för projektstipendiet. Jubileumsfonden kan komma överens om samarbete med dem som genomför projektet i fråga om distribution av projektresultat från de projekt som jubileumsfonden finansierar och anser vara av betydelse. Stipendiemottagarna önskas, om så avtalas, delta i att främja jubileumsfondens synlighet.

Rapport

Stipendiemottagaren ska lämna in en utredning om stipendieanvändningen via jubileumsfondens stipendieapplikation senast tre månader efter att stipendieanvändningen har upphört.

Av stipendiemottagarens utredning ska framgå:

  • start- och slutdatum för verksamhet som stötts med stipendiet
  • en redogörelse eller rapport om stipendieanvändningen
  • specificerade utgifter och intäkter för verksamheten som stötts med stipendiet; organisationer ska lägga fram en kostnadsställesrapport eller motsvarande bokföringsverifikat.

Beskattning och socialskydd

Stipendiemottagaren måste iaktta bestämmelser om beskattning av stipendier samt bestämmelser om social- och pensionsskydd. Information om bestämmelserna finns här. Närmare anvisningar www.skatt.fi och www.mela.fi. Jubileumsfonden meddelar skattemyndigheten stipendiemottagarens namn och personbeteckning för stipendier på minst 1 000 euro. Arbetsstipendier som omfattas av socialskyddet meddelas till försäkringsbolaget LPA, som sköter om socialskyddet.