Jubileumsfonden beviljar stipendier för undervisning, studier och forskning inom det ryska språket och kulturen.

Vad

Den av riksdagens initiativ grundade och av Cultura-stiftelsen förvaltade Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet beviljar stipendier och understöd för de intresserade av det ryska språket och kulturen. Fonden har som mål att öka populariteten av studier i ryska, förbättra inlärningsresultaten och förståelsen för rysk kultur i Finland.

Till vem

Stipendierna är avsedda för finländares studier, forskning och utveckling av undervisning i ryska språket och kulturen. Understöd kan ansökas om till exempel för studiestipendier i Ryssland, beviljas bland annat för studerande för studier i Ryssland, för att producera undervisningsmaterial, planering av undervisning, språkboverksamhet i daghem och ryskspråkig hobbyverksamhet i grundskolor och fortbildning för lärare.

När

Stipendier delas huvudsakligen ut en gång om året på hösten. Ansökningstiden meddelas på stiftelsens webbplats. Stipendier kan sökas av finska privatpersoner, finska arbetsgrupper och organisationer som är registrerade i Finland och som varit verksamma under minst ett år. Stipendier kan enbart sökas elektroniskt, formuläret är öppet under ansökningsperioden. : https://culturas.apurahat.net.

Höstens 2019 stipendieansökan öppnas 1.10. kl. 8.00 och stängs 4.11. kl. 16.00.

Mera information

Regler för Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet

Sök stipendium för studier i det ryska språket och kulturen

Jubileumsfonden beviljar stipendier för studier i det ryska språket och därtill hörande kultur i Ryssland . Vi stödjer språkstudier också i annan ryskspråkig omgivning än Ryssland. Du kan söka stipendier bland annat för  studentutbyte, utbytesstudier, språkpraktik, examensstudier samt preparerande studier i ryska universitet.

Individuell stipendium kan ansökas om av en finsk medborgare eller en person med permanent uppehållstillstånd i Finland. Från under 18-åriga krävs vårdnadshavarnas tillstånd till stipendieansökan och samtycke för behandling av personuppgifter.

Tilläggsinformation

Maria Rehkolainen, executive assistant, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Hur ansöker jag om understöd?

Understöd ansökes elektroniskt genom understödssystemet. Formuläret öppnas när understödsansökan börjar. Ansökan sker vanligtvis på hösten.

Kan man ansöka om understöd i efterskott för redan avslutade studier/projekt?

Nej.

Kan en vuxenstuderande ansöka om mer än 150 euro i understöd?

Stipendiereglementet är riktgivande och man kan också ansöka om större understöd.

Kan en språkpraktikant ansöka om finansiering för visum- och resekostnader eller anses dessa utgöra en del av det månatliga understödet?

Visum- och resekostnaderna anses utgöra en del av det månatliga understödet.

Är det obligatoriskt att bifoga en bekräftelse för antagandet till kursen?

En bekräftelse för antagandet/deltagandet till kursen krävs, eller minst följande uppgifter: arrangören av utbildningen, inträdeskrav, pris, tid och plats.

Jag är inte finsk medborgare. Kan jag ansöka om understöd?

Understöd kan ansökas om av en finsk medborgare eller en utländsk medborgare som har ett permanent uppehållstillstånd i Finland.

Kan en studerandegrupp ansöka om resestipendium?

En studerandegrupp kan ansöka om understöd. Alla gruppmedlemmar bör ha fyllt 18 år, av minderåriga (över 16- åriga) krävs vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas samtycke. Reseprogrammet bör vara planmässigt och stöda studerandet av det ryska språket och kulturen.

Inom vilken tidsperiod måste understödet användas?

Understödet rekommenderas att användas inom ett till två år efter beslutet om understöd. Uppskov för användandet av understödet kan ansökas av jubileumsfondens ombud genom understödsapplikationen.

Vem bestämmer om beviljande av understöd?

Cultura-stiftelsens styrelse bekräftar jubileumsfondens direktions framställning för beviljade understöd tidigast inom två månader efter slutet av ansökningsperioden. Jubileumsfonden motiverar inte enskilda understödsbestämmelser, och publicerar inte namn av eventuella utomstående experter som bedömt ansökningarna.

Ansök om understöd för utveckling av undervisning i det ryska språket

Jubileumsfonden stödjer utvecklingen av undervisningsmaterial, kompletterande utbildning för lärare, motivations- och legerskolaresor till Ryssland som anknyter sig till undervisning, samt intensivkurser, språkboverksamhet i daghem och ryskspråkiga hobbyklubbar i skolor.  Läs mera i punkten Andra projekt, artiklar och evenemang.

Tilläggsinformation

Maria Rehkolainen, executive assistant, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Hur ansöker jag om understöd?

Understöd ansökes elektroniskt genom understödssystemet. Formuläret öppnas när understödsansökan börjar. Ansökan sker vanligtvis på hösten.

Vem bestämmer om beviljande av understöd?

Cultura-stiftelsens styrelse bekräftar jubileumsfondens direktions framställning för beviljade understöd tidigast inom två månader efter slutet av ansökningsperioden. Jubileumsfonden motiverar inte enskilda understödsbestämmelser, och publicerar inte namn av eventuella utomstående experter som bedömt ansökningarna.

Kan man ansöka om understöd i efterskott för redan avslutade studier/projekt?

Nej.

Kan en privatperson ansöka om projektunderstöd?

En privatperson kan inte ansöka om projektunderstöd.

En hur stor del av helhetskostnaderna får understödet täcka maximalt?

Understödet kan täcka alla projektkostnaderna. En självfinansieringsandel är alltså inte obligatorisk.

Jag är inte finsk medborgare. Kan jag ansöka om understöd?

Understöd kan ansökas om av en finsk medborgare eller en utländsk medborgare som har ett permanent uppehållstillstånd i Finland.

Kan man göra en ansökan i ett sådant samfunds namn som inte har ett FO-nummer?

En förening som ansöker om understöd måste vara registrerad. Man kan alltså göra ansökan i ett sådant samfunds/organisations namn som har ett FO-nummer, ett registreringsnummer för en förening eller båda.

Kan man ansöka om understöd i en förenings namn?

Man kan ansöka om understöd i en sådan förenings namn som är registrerad och som varit verksam i minst ett år. Som bilaga krävs: 1) ett tidsenligt registerutdrag för föreningen där fullmakten att underteckna framgår (fås av patent- och registerstyrelsen) samt 2) verksamhetsberättelsen för det föregående året. Om understöd beviljas bör en person som har fullmakt att underteckna för samfundets del skriva under ett betalningsavtal gällande understödet.

Vilka bilagor skall bifogas till ansökningen om en lärare ansöker om understöd för ett skolprojekt?

Till samfundets (staden, om det är frågan om en statlig skola) ansökan bör man bifoga följande bilagor: 1) Utdrag ur stadens förvaltningsstadga eller instruktioner, var fullmakterna att underteckna definieras, eller ett separat intyg över de befullmäktigade personerna 2) skolans/högskolans verksamhetsberättelse för det föregående läsåret eller en länk till en webbsida var undervisning och/eller klubbverksamhet på ryska framgår. Om det är frågan om en stor anstalt, räcker också ett sammandrag av avdelningens/en mindre enhets verksamhet som verksamhetsberättelse.

Kan man ansöka om understöd för verksamheten av en språkklubb i ryska?

Ja.

Kan en studerandegrupp ansöka om resestipendium?

En studerandegrupp kan ansöka om understöd. Alla gruppmedlemmar bör ha fyllt 18 år, av minderåriga (över 16- åriga) krävs vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas samtycke. Reseprogrammet bör vara planmässigt och stöda studerandet av det ryska språket och kulturen.

Inom vilken tidsperiod måste understödet användas?

Understödet rekommenderas att användas inom ett till två år efter beslutet om understöd. Uppskov för användandet av understödet kan ansökas av jubileumsfondens ombud genom understödsapplikationen.

Kan jag som representant för ett samfund ansöka om understöd åt flera grupper?

Ja.

Ansök om understöd för forskning i det ryska språket och rysk kultur

En forskarstuderande eller forskare kan ansöka om understöd för utgifter för materialanskaffningsresor samt för vetenskapligt arbetande, med huvudvikten på arbetande i Ryssland.

Därtill stödjer vi forskningsprojekt men anknytning till det ryska språket och rysk kultur.

Tilläggsinformation

Maria Rehkolainen, executive assistant, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Hur ansöker jag om understöd?

Understöd ansökes elektroniskt genom understödssystemet. Formuläret öppnas när understödsansökan börjar. Ansökan sker vanligtvis på hösten.

Vem bestämmer om beviljande av understöd?

Cultura-stiftelsens styrelse bekräftar jubileumsfondens direktions framställning för beviljade understöd tidigast inom två månader efter slutet av ansökningsperioden. Jubileumsfonden motiverar inte enskilda understödsbestämmelser, och publicerar inte namn av eventuella utomstående experter som bedömt ansökningarna.

Kan man ansöka om understöd i efterskott för redan avslutade studier/projekt?

Nej.

Kan en privatperson ansöka om projektunderstöd?

En privatperson kan inte ansöka om projektunderstöd.

En hur stor del av helhetskostnaderna får understödet täcka maximalt?

Understödet kan täcka alla projektkostnaderna. En självfinansieringsandel är alltså inte obligatorisk.

Jag är inte finsk medborgare. Kan jag ansöka om understöd?

Understöd kan ansökas om av en finsk medborgare eller en utländsk medborgare som har ett permanent uppehållstillstånd i Finland.

Kan jag som representant för ett samfund ansöka om understöd åt flera grupper?

Ja.

Inom vilken tidsperiod måste understödet användas?

Understödet rekommenderas att användas inom ett till två år efter beslutet om understöd. Uppskov för användandet av understödet kan ansökas av jubileumsfondens ombud genom understödsapplikationen.

Ansök om understöd för kulturprojekt

Jubileumsfonden beviljar understöd för studier i rysk kultur och projekt som främjar undervisning och forskning i rysk kultur.  Därtill stödjer jubileumsfonden projekt som uppmyntrar till upprätthållande av språkkunskaper i ryska eller gör rysk kultur känd i Finland.

Tilläggsinformation

Maria Rehkolainen, executive assistant, maria.rehkolainen@culturas.fi, puh. 050 47 22 001

Hur ansöker jag om understöd?

Understöd ansökes elektroniskt genom understödssystemet. Formuläret öppnas när understödsansökan börjar. Ansökan sker vanligtvis på hösten.

Vem bestämmer om beviljande av understöd?

Cultura-stiftelsens styrelse bekräftar jubileumsfondens direktions framställning för beviljade understöd tidigast inom två månader efter slutet av ansökningsperioden. Jubileumsfonden motiverar inte enskilda understödsbestämmelser, och publicerar inte namn av eventuella utomstående experter som bedömt ansökningarna.

Kan man ansöka om understöd i efterskott för redan avslutade studier/projekt?

Nej.

Kan en privatperson ansöka om projektunderstöd?

En privatperson kan inte ansöka om projektunderstöd.

En hur stor del av helhetskostnaderna får understödet täcka maximalt?

Understödet kan täcka alla projektkostnaderna. En självfinansieringsandel är alltså inte obligatorisk.

Jag är inte finsk medborgare. Kan jag ansöka om understöd?

Understöd kan ansökas om av en finsk medborgare eller en utländsk medborgare som har ett permanent uppehållstillstånd i Finland.

Kan man göra en ansökan i ett sådant samfunds namn som inte har ett FO-nummer?

En förening som ansöker om understöd måste vara registrerad. Man kan alltså göra ansökan i ett sådant samfunds/organisations namn som har ett FO-nummer, ett registreringsnummer för en förening eller båda.

Kan man ansöka om understöd i en förenings namn?

Man kan ansöka om understöd i en sådan förenings namn som är registrerad och som varit verksam i minst ett år. Som bilaga krävs 1) ett tidsenligt registerutdrag för föreningen där fullmakten att underteckna framgår (fås av patent- och registerstyrelsen) samt 2) verksamhetsberättelsen för det föregående året. Om understöd beviljas bör en person som har fullmakt att underteckna för samfundets del skriva under ett betalningsavtal gällande understödet.

Kan man ansöka om understöd för verksamheten av en språkklubb i ryska?

Ja.

Inom vilken tidsperiod måste understödet användas?

Understödet rekommenderas att användas inom ett till två år efter beslutet om understöd. Uppskov för användandet av understödet kan ansökas av jubileumsfondens ombud genom understödsapplikationen.

Kan jag som representant för ett samfund ansöka om understöd åt flera grupper?

Ja.

Till stipendiesökande

Tietoa apurahan hakemisesta. Stipendit yksityishenkilöille, kohdeapurahat työryhmille.

Till stipendiemottagare

Saitko apurahan? Täällä lisää tietoa raportoinnista.

Stipendiemottagare 2017

Juhlarahaston apurahansaajat vuonna 2017

Materialbank

Juhlarahaston logo eri tiedostomuodoissa hankkeiden tiedotukseen.

Mera projekt, artiklar och evenemang

27/06/2018

Projekt

Cultura-stiftelsen projekt strävar till att bygga förtroende mellan olika folkgrupper som är bosatta i Finland. I centrumet av projekten är de ryskspr...

27/06/2018

Evenemang

Vi bygger förtroende genom att sammanföra människor och genom att hjälpa förstå olika synvinklar. Alla våra evenemang byggs genom deltagande, enligt c...