Stiftelsen Culturas stadgar

1 § Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

2 § Ändamål

Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga befolkningens språkliga identitet och att främja den ryskspråkiga kulturens utveckling i Finland samt att i övrigt utveckla en dubbelriktad och integration på flera områden. Stiftelsens ändamål är även att främja kulturernas växelverkan nationellt och internationellt.

3 § Hur ändamålet uppfylls

För att uppfylla sitt ändamål

 • erbjuder stiftelsen information om det finländska samhället på det ryska språket,
 • ökar stiftelsen kännedomen om ryska språket och kulturen i Finland,
 • erbjuder stiftelsen privatpersoner, samfund, kommuner och statsförvaltningen
 • service som hjälper ryskspråkiga att integreras,
 • kan stiftelsen upprätthålla en biblioteks- och informationstjänst,
 • deltar stiftelsen i kultursamarbetet mellan Europeiska unionen och Ryssland och i annan verksamhet i enlighet med stiftelsens ändamål.

 

4 § Stiftelsekapital

Stiftelsens stiftelsekapital är 121 000 euro.

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer, testamenten och bidrag och att även på andra sätt som stiftelselagen tillåter skaffa medel och rättigheter samt att ingå förbindelser för att uppfylla sitt ändamål. Stiftelsen kan även ta emot donationer som används för att grunda speciella namngivna fonder, vars avsikt är att samspela med stiftelsens egna avsikter. En dylik fond kan ha sin egen  direktion.

5 § Stiftelsens verksamhet

Stiftelsens organ är styrelsen.

Protokoll förs under stiftelsens möten och i protokollet antecknas närvarande medlemmar, beslut och omröstningar. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och av minst en medlem som valts till uppgiften under mötet och det granskas av två medlemmar som valts till uppgiften under mötet.

6 § Stiftelsens styrelsesammansättning och mandatperiod

Till stiftelsens styrelse hör 6–8 ordinarie medlemmar. Varje stiftare kan föreslå en medlem till styrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet utser styrelsen, styrelsens ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Styrelsens mandatperiod är tre år och den inleds när årsmötet avslutas. Mandatperioden för den första styrelsen inleds i början av år 2013 och avslutas när årsmötet år 2016 avslutas. Om undervisnings- och kulturministeriet inte innan utgången av februari det år när styrelsens mandatperiod går ut har valt medlemmar till styrelsen för den kommande mandatperioden utförs valet av stiftelsens styrelse. Styrelsens medlemmar bör vara väl förtrogna med stiftelsens sektor. Styrelsemedlemmarna kan väljas högst för tre på varandra följande  mandatperioder.

 

7 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder stiftelsen och sörjer för att stiftelsens verksamhet är organiserad på ett ändamålsenligt sätt samt beslutar om stiftelsens stadgar och om interna stadgar som är nödvändiga för övrig verksamhet, förvaltning och ekonomiförvaltning. Styrelsen håller årsmöte årligen innan utgången av mars månad. Mötets uppgift är att:

 1. välja stiftelsens nödvändiga funktionärer samt att besluta om deras arbetsavtal,
 2. besluta om de allmänna grunderna för arbetsavtalen för stiftelsens personal och om efterföljandet av arbetskollektivavtalen,
 3. årligen behandla och godkänna stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut från föregående bokföringsperiod,
 4. årligen bestämma om stiftelsens budget och verksamhetsplan,
 5. välja stiftelsens revisor och revisorssuppleant samt
 6. bestämma om mottagandet av donerade och testamenterade medel

Styrelsen kan vid behov använda sakkunniga för att sörja för de uppgifter som fastställs i stiftelsens stadgar. Personalen arbetar under styrelsens övervakning. En ledande funktionär som utses för högst fem år åt gången agerar som personalens förman och leder stiftelsens dagliga förvaltning. I arbetsordningen som styrelsen stärker definieras funktionärernas behörighetskrav, titlar,  uppgifter och behörighet mer ingående.

8 § Kallande av styrelsen och beslutsförhet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder på kallelse av vice ordföranden. Möteskallelsen bör tillställas alla medlemmar minst fem (5) dagar före mötet per brev eller e-post. Övriga meddelanden till styrelsemedlemmarna levereras på samma sätt. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelsens medlemmar inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Ärenden avgörs med enkel röstmajoritet, om inte annat föranleds av dessa stadgar eller bestämmelserna i stiftelselagen. Om rösterna utfaller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör dock lotten.

 

9 § Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet är en Cultura-stiftelsens fond. Fonden har en ombudsman, direktion och en förvaltning som sköter penningangelägenheter. Ombudsmannen och de fem direktionsmedlemmarna utnämns av undervisnings- och kulturministeriet. Direktionen förbereder en presentation för stiftelsens styrelse angående hur delningen av medlen ämnade för fondens avsikter skall ske. Fonden har en egen förvaltning för penningangelägenheter bestående av experter inom finansierings- och investeringsverksamhet, som ansvarar för att placera och använda fondens huvudkapital. Dessa experter utnämns av direktionen. Fonden har egna regler, som Cultura-stiftelsen bör följa.

10 § Tecknande av stiftelsens namn

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans, eller av en av dem tillsammans med en annan styrelseledamot, sekreteraren eller en funktionär som styrelsen gett namnteckningsrätt eller av stiftelsens funktionär ensam ifall styrelsen gett rätt till detta.

11 § Räkenskapsperiod

Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

Bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år ska överlämnas till revisorn innan utgången av mars månad. Bokslutet undertecknas av styrelsens medlemmar och den ledande funktionären. Revisorn ska avge sin skriftliga revisionsberättelse jämte utlåtanden till stiftelsens styrelse under maj månad. Om revisionsberättelsen ger anledning till det ska styrelsen sammanträda under juni månad för att besluta om de åtgärder som revisionen föranleder.

12 § Arvoden

Styrelsemedlemmarna kan betalas arvoden. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner arvodesgrunderna.

13 § Årsredovisningar och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen

Inom sex månader från räkenskapsperioden ska styrkta kopior av resultat- och balansräkningen med bilagor, specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna lämnas in till Patent- och registerstyrelsen. Om styrelseledamöter och personer med rätt att teckna stiftelsens namn byts ut ska detta omedelbart meddelas Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

 

14 § Ändring av stadgarna och upplösning av stiftelsen

Stiftelsens stadgar kan ändras om förslaget biträds av minst 2/3 av alla styrelsemedlemmar. Ett utlåtande om ändringen av stadgarna måste fås från undervisnings- och kulturministeriet, varefter ändringen ska fastställas av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om upplösning av stiftelsen fattas i samma ordning. Om stiftelsen upplöses ska stiftelsens tillgångar överlåtas tillbaka till stiftarna i samma förhållande som de har deltagit i stiftelsekapitalet för att användas enligt det ändamål som nämns i stadgarnas 2 §.