God förvaltningssed

Allmänna verksamhetsprinciper

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet (nedan jubileumsfonden) hör som fond till Cultura-stiftelsen. Cultura-stiftelsens styrelse ansvarar för jubileumsfondens verksamhet och för verksamheten inom Cultura-stiftelsen som förvaltar fonden. Styrelsen utses av undervisnings- och kulturministeriet för en period på högst tre år.

Jubileumsfondens verksamhet grundar sig på lagen om stiftelser och de myndighetsdirektiv som kompletterar denna, på reglerna för Cultura-stiftelsen och jubileumsfonden, på de anvisningar som fastställts av stiftelsens styrelse och jubileumsfondens direktion samt på de separata ändamålsbestämmelser som fastställts av donatorerna.

Jubileumsfonden verkar till allmän fördel i syfte att stödja finländarnas studier och undervisning i ryska språket och kulturen i enlighet med 2 § i reglerna för stiftelsen. Jubileumsfondens syfte är inte att bedriva affärsverksamhet.Jubileumsfondens verksamhet är inte riktad enbart till vissa persongrupper, och fonden bereder ingen ekonomisk fördel för någon i den närståendekrets som anges i 8 § i lagen om stiftelser.

Skyldigheterna för jubileumsfondens organ fastställs enligt Finlands lagar, reglerna för jubileumsfonden och principerna för god förvaltningssed.

Organen

Jubileumsfondens direktion

Jubileumsfonden har en direktion bestående av fem medlemmar som utses av undervisnings- och kulturministeriet för en period på högst fem år. Ministeriet utser en av direktionsmedlemmarna till ordförande. I direktionen ingår representanter för riksdagen och statsrådet samt expertis inom investeringsverksamhet och ryska språket och kulturen.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden. Direktionen är beslutför när fler än hälften av direktionens medlemmar är närvarande. Som föredragande vid beslut och som direktionens permanenta sekreterare fungerar jubileumsfondens ombudsman. Sekreteraren för protokoll under mötena.

Förvaltning för penningangelägenheter>

Fonden har en förvaltning för penningangelägenheter som består av högst tre experter inom finansierings- och investeringsverksamhet och som ansvarar för placeringen och användningen av fondens kapital. Direktionen utser förvaltningen för en period på högst sex år.

Ombudsman

Jubileumsfonden har en ombudsman som utses av undervisnings- och kulturministeriet för en period på högst fem år.

Revisor

Jubileumsfondens revision ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. För revisionen ansvarar en CGR-sammanslutning som utses av jubileumsfondens direktion för ett år åt gången. Revisorerna granskar årligen räkenskaperna för hela verksamhetsåret och kontrollerar att ekonomin, stiftelsen och jubileumsfonden har omfattats av god förvaltningssed.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att utföra nödvändiga kontroller av jubileumsfondens ekonomi och verksamhet samt av användningen av medlen.

Jubileumsfondens verksamhet

Stipendier

Jubileumsfonden beviljar stipendier för de ändamål som anges i 2 § i reglerna.Stipendierna beviljas ur fondens årliga avkastning. För beviljandet av stipendier finns separata administrativa föreskrifter.

Efter att ha hört förvaltningen för penningangelägenheter och vid behov utomstående experter förbereder jubileumsfondens direktion ett förslag till utdelning av jubileumsfondens medel som läggs fram för Cultura-stiftelsens styrelse för bekräftelse.

När beslut om stipendier fattas deltar inte direktionsmedlemmar eller andra verksamhetsansvariga i handläggningen av eller beslutsfattandet i ärenden där de objektivt sett kan anses vara jäviga.

Om ansökan om stipendier, handläggning av ansökningar och tillkännagivande av beslut informeras i tillräcklig omfattning, tydligt och utan dröjsmål.

Till skattemyndigheterna lämnas erforderliga kontrollanmälningar.

När stipendier eller därmed jämförbara förmåner beviljas tillämpas jävsgrunder i de fall sökanden är medlem i Cultura-stiftelsens styrelse, i jubileumsfondens direktion eller i förvaltningen av penningangelägenheter eller när sökanden hör till personalen, är expert för jubileumsfonden eller annan person med förtroendeuppdrag eller en närstående till dessa.

Förvaltning

I jubileumsfondens direktion och stiftelsens styrelse finns den förtrogenhet och expertis som krävs för verksamheten och penningförvaltningen.

Sekreteraren för jubileumsfondens direktion (ombudsmannen) agerar i enlighet med direktionens beslut och principerna om god förvaltningssed.

Mötesprotokoll och handlingar om stipendier som beviljats förvaras på ett tillförlitligt sätt i minst tio år. Datasekretessen beaktas och handlingar som kasseras förstörs på ett ändamålsenligt sätt.

För jubileumsfondens bokföring ansvarar en revisionsbyrå tillsammans med Cultura-stiftelsens förvaltningschef i enlighet med lagen om stiftelser, bokföringslagen och andra bestämmelser som tillämpas på stiftelsebokföring.

De administrativa kostnaderna är rimliga och ställs i relation till de medel som används för att uppfylla stiftelsens syfte. De arvoden som betalas till stiftelsens organ och experter är rimliga.

I verksamheten tillämpas principen om öppenhet. Jubileumsfonden informerar på ett öppet, interaktivt och pålitligt sätt i rätt tid.

Penningförvaltning

Syftet med penningförvaltningen är att trygga jubileumsfondens verksamhet, nu och i framtiden. Jubileumsfondens kapital placeras på ett tryggt sätt som ger avkastning. Fondens årliga avkastning utgör driftskapitalet, ur vilket de medel som beviljas för att uppfylla fondens syfte delas ut. En del av avkastningen kan användas till att öka kapitalet.

Fondens penningförvaltning är planmässig. När investeringsverksamheten genomförs i praktiken tillämpas de investeringsanvisningar som utarbetats av förvaltningen för penningangelägenheter och bekräftats av jubileumsfondens direktion samt anvisningarna från direktionen. Förvaltningen för penningangelägenheter kontrollerar att investeringsanvisningarna följs.

I sin investeringsplan följer jubileumsfonden förutom lagstiftningen även ansvarsfulla och etiskt hållbara investeringsprinciper. Ett kriterium för egendomsförvaltningen är att egendomsförvaltarna förbinder sig att tillämpa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Förvaltningen för penningangelägenheter rapporterar till jubileumsfondens direktion minst en gång om året om läget för jubileumsfondens penningförvaltning och om den avkastning som fåtts på investeringarna, och dessa antecknas i direktionens mötesprotokoll.