Espoon venäjänkielinen väestö ja kulttuuriosallisuus

Cultura-säätiö toteuttaa Espoon kaupungille kehityshankkeen, jonka tavoitteena on selvittää kaupungin venäjänkielisen väestön kulttuuriosallisuuden tila ja löytää keinoja sen kehittämiseksi. Espoo haluaa venäjänkielisen väestön mukaan luomaan monipuolista kaupunkikulttuuria ja kehittää omia palveluitaan vastaamaan moninaistuvan kaupunkilaisväestön tarpeita.

KulttuuriEspoo 2030 ja venäjänkielinen väestö

KulttuuriEspoo 2030 on Espoon kaupungin kulttuuristrategia, joka käsittelee kulttuurin ja taiteen roolia ja näkökulmia Espoon strategian eli Espoo-tarinan toteuttamisessa. Kulttuurilla ja taiteella todetaan olevan vahva yhteys niihin päämääriin, joita Espoon strategiassa tavoitellaan, ja siksi muun muassa kulttuurin saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kulttuuri nähdään osana asukaslähtöistä kaupunkikehitystä.

Venäjänkieliset ovat suurin maahanmuuttajataustainen ryhmä Espoossa, ja heidän lukumääränsä on ollut koko 2000-luvun ajan nousussa. Espoon kaupunki kaipaa jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa kaupungin venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjistä, heidän odotuksistaan palvelujen kehittämiseksi sekä itse tuottamistaan palveluista. Espoo haluaa löytää keinoja kehittää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta maahanmuuttajataustaisten väestöryhmien suhteen ja vahvistaa vuoropuhelua. Venäjänkielinen väestö on moninainen ja lukumääräisesti suuri, ja siksi Cultura-säätiön toteuttama kehityshanke toimii työkaluna palveluiden kehittämisessä ja kulttuuriosallisuuden kasvattamisessa venäjänkielisen väestön lisäksi myös muiden maahanmuuttajataustaisen ryhmien suhteen.

Järjestöt mahdollistamassa kulttuurista monimuotoisuutta

KulttuuriEspoo 2030 -strategiassa korostetaan myös eri sektoreiden, alojen ja toimijoiden yhteistyön merkitystä Espoo-tarinan päämäärien saavuttamisessa. Näin ollen esimerkiksi kaupungin ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön nähdään hyödyttävän kaikkia osapuolia ja edistävän myönteisten vaikutusten syntyä kaupungissa. Siksi Espoo haluaa ajantasaisen kartoituksen kaupungin venäjänkielisestä järjestökentästä ja sen yhteistyömahdollisuuksista niin Espoon kaupungin kuin muun espoolaisen järjestökentän välille. Yhteistyön kautta Espoon kulttuuritarjontaa voisi rakentaa entistä monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi yhteisen tekemisen kautta. Tämä periaate liittyy myös kaksi- tai monisuuntaisen integraation ajatukseen: kaikilla osapuolilla tulisi olla valmius ja halu yhteistyöhön ja luottamuksen rakentamiseen.

Hankkeen käytännön toteutus

Käytännössä kehityshanke koostuu kolmesta osasta: selvityksestä, keskustelutilaisuudesta ja yhteenvedosta, johon sisältyy myös toimenpide-ehdotuksia. Selvitystyö toteutetaan alkukeväästä 2019. Siihen kuuluu kartoitus venäjänkielisen väestön kulttuuriosallisuudesta Espoossa ja odotuksista kulttuuripalveluiden suhteen sekä kartoitus venäjänkielisestä järjestökentästä ja sen tarjoamista palveluista. Selvitystyö tehdään haastatteluiden ja kyselyiden avulla.

Selvityksessä saatujen tietojen pohjalta järjestetään keskustelutilaisuus, jossa tuodaan ihmisiä yhteen pohtimaan ratkaisuehdotuksia ja yhteistyömahdollisuuksia. Tehdyn selvityksen ja keskustelutilaisuuden ideoiden pohjalta rakennetaan kaupungille yhteenveto tuloksista ja ehdotuksia jatkotoimenpiteitä varten.

Cultura-säätiön työn ytimessä

Espoolle tehtävä kehityshanke on Cultura-säätiön työn ytimessä: venäjänkielisen väestön osallisuuden kasvattaminen, vuoropuhelun rakentaminen suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja yhteistyömahdollisuuksien osoittaminen ovat säätiön keskeisiä tavoitteita. Osallisuus- ja kehityshankkeet eri kaupungeissa tulevat jatkumaan, sillä molemminpuolisen ymmärryksen, kaksisuuntaisen integraation ja dialogin kehittäminen on kaupunkien menestyksen ja elinvoiman kannalta oleellista. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset yhteiskunnassa tapahtuvat nimenomaan paikallistasolla – kaupungeissa. Tämän työn taustalla on Cultura-säätiön vuonna 2017 tekemä laaja selvitys Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt.

Jos sinulla on kommentoitavaa tai haluat tietää hankkeesta lisää, ole rohkeasti yhteydessä hankkeen toteuttajiin. Yhteystiedot löytyvät alta.

Tekijät

Anna Sidorova

Hankejohtaja/CulturaFest

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi

Laura Koskimies

Projektikoordinaattori

050 369 8876 laura.koskimies@culturas.fi