CulturaCities_Espoo

Mitä?

Cultura-säätiö selvittää Espoolle kaupungin venäjänkielisen väestön kulttuuriosallisuutta ja etsii keinoja sen kehittämiseksi. Selvitys auttaa Espoon kaupunkia kehittämään kulttuuripalveluita moninaiselle venäjänkieliselle väestölle sekä kasvattamaan muiden maahanmuuttajataustaisen ryhmien kulttuuriosallisuutta.

Selvitys kartoittaa myös kaupungin venäjänkielistä järjestökenttää, heidän tuottamiaan kulttuuripalveluja sekä yhteistyömahdollisuuksia kaupungin ja muiden espoolaisten järjestöjen kanssa. Yhdessä tekemällä Espoon kulttuuritarjontaa voisi rakentaa entistä monipuolisemmaksi ja saavutettavammaksi.

Miksi?

Venäjänkieliset ovat Espoon suurin maahanmuuttajataustainen ryhmä, ja heidän lukumääränsä on ollut koko 2000-luvun ajan nousussa. Espoo kehittää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta moninaistuvalle väestölle ja haluaa saada venäjänkieliset mukaan luomaan monipuolista kaupunkikulttuuria. Toisaalta kaupunki kaipaa jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa kaupungin venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjistä, heidän odotuksistaan palvelujen kehittämiseksi sekä venäjänkielisten itse tuottamista palveluista.

Espoo kaipaa myös lisää tietoa venäjänkielisestä järjestökentästä, sillä kaupungin ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön nähdään hyödyttävän kaikkia osapuolia ja vaikuttavan myönteisesti kaupungin kehittymiseen.

KulttuuriEspoo 2030 on Espoon kaupungin kulttuuristrategia, joka kiinnittää erityistä huomiota kulttuurin saavutettavuuteen. Siinä kulttuuri nähdään osana asukaslähtöistä kaupunkikehitystä, ja kulttuuri ja taide ovat keinoja toteuttaa Espoon kaupunkistrategiaa. KulttuuriEspoo 2030 -strategia korostaa myös eri sektoreiden, alojen ja toimijoiden yhteistyötä päämäärien saavuttamisessa.

Kenelle?

Espoon kaupungille ja Espoon venäjänkieliselle väestölle. Tuloksia voi hyödyntää myös muiden maahanmuuttajataustaisten ryhmien suhteen.

Miten?

Kehityshanke koostuu kolmesta osasta: selvityksestä, keskustelutilaisuudesta ja yhteenvedosta, johon sisältyy toimenpide-ehdotuksia. Selvitystyö toteutetaan alkukeväästä 2019. Siihen kuuluu kartoitus venäjänkielisen väestön kulttuuriosallisuudesta Espoossa, heidän odotuksistaan kulttuuripalveluiden suhteen sekä kartoitus venäjänkielisestä järjestökentästä ja sen tarjoamista palveluista. Selvitystyö tehdään haastatteluiden sekä verkkokyselyn avulla.

Selvityksessä saatujen tietojen pohjalta järjestetään keskustelutilaisuus, jossa kaupungin ja järjestöjen edustajat sekä tavalliset asukkaat pohtivat yhdessä ratkaisuehdotuksia ja yhteistyömahdollisuuksia. Selvityksen ja ideoiden pohjalta kirjoitetaan kaupungille yhteenveto ja ehdotuksia jatkotoimenpiteitä varten.

Cultura-säätiön työn ytimessä

Säätiön keskeisiä tavoitteita ovat venäjänkielisen väestön osallisuus, vuoropuhelu suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja yhteistyömahdollisuuksien osoittaminen. Espoolle tehtävä kehityshanke on siis säätiön työn ytimessä.

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset tapahtuvat paikallistasolla – kaupungeissa. Säätiö jatkaa osallisuus- ja kehityshankkeita, sillä molemminpuolisen ymmärryksen, kaksisuuntaisen integraation ja dialogin kehittäminen on kaupunkien menestyksen ja elinvoiman kannalta oleellista. Tämä liittyy myös kaksi- tai monisuuntaisen integraation ajatukseen: kaikilla osapuolilla tulisi olla valmius ja halu yhteistyöhön ja luottamuksen rakentamiseen.

Työn taustalla on Cultura-säätiön vuonna 2017 tekemä laaja selvitys Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt.

Hankkeen toteuttajat kertovat mielellään hankkeesta lisää ja ottavat vastaan ehdotuksia. Yhteystiedot löytyvät alta.

 

Tekijät

Anna Sidorova

Ohjelmajohtaja / Kulttuuri ja dialogi

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi

Laura Koskimies

Projektikoordinaattori

050 369 8876 laura.koskimies@culturas.fi