CulturaLab

CulturaLab on Cultura-säätiön innovatiivinen ja rohkea laboratorio, jonka puitteissa kokeillaan ja kehitetään tapoja venäjänkielisen väestön yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallisuuden kasvattamiseksi ja kulttuurien välisen dialogin edistämiseksi.

Tätä toteutetaan rakentamalla uudenlaista yhteistyötä venäjänkielisen väestön ja suomalaisten kulttuuri- ja muiden yhteiskunnallisesti merkittävien laitosten välille. Yhteistyön tavoitteena on saada venäjänkieliset mukaan toimintaan sekä toteuttajina että kävijöinä, ja näin edesauttaa heitä löytämään paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurissa.

Taustalla hankkeessa on ymmärrys integraatiosta kaksisuuntaisena prosessina, ja toiminta onkin sen mukaista: Yhtäältä kannustamme suomalaisia kulttuurilaitoksia näkemään venäjänkielisen väestön mahdollisuudet niin kävijäryhmänä kuin aktiivisina kansalaisina ja kulttuuritoimijoina, ja toisaalta edesautamme venäjänkielisiä huomaamaan osallistumismahdollisuuksia ja tulemaan mukaan vaikuttamaan yhteiseen kulttuuritilaan.

Tavoitteena on kehittää pysyviä ja monistettavissa olevia toimintamalleja hyödyntäen olemassa olevia kokonaisuuksia.  Mahdollistamme näin koko yhteiskunnan tasolla kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

CulturaLab_museot

Vuonna 2018 CulturaLab keskittyy museoihin yhteistyökumppaneina ja kulttuuriosallisuuden kehittämisen alustoina. CulturaLab_museot -alahankkeeseen kuuluu kaksikielisten museofreelancereiden koulutusohjelma sekä lapsiperheitä osallistava ja yhdistävä museo-ohjelma.

Koulutusohjelman rakentaminen kumpusi tarpeesta saada ammattitaitoisia, kaksikielisiä museoalaa ja osallisuuskysymyksiä ymmärtäviä tekijöitä toteuttamaan hankkeen museoyhteistyötä. Koulutusohjelma toteutettiin huhti-toukokuussa 2018 kahdellekymmenelle valitulle hakijalle. Koulutettavat valittiin avoimen haun kautta, ja hakemuksia tuli yhteensä 149 kappaletta. Kriteerinä oli venäjän kielen lisäksi toisen kielen osaaminen. Opettajina toimivat asiantuntijat Helsingistä ja Pietarista, ja opetus oli sekä suomeksi että venäjäksi. Tavoitteena oli muodostaa kaksikielisten freelancereiden pooli, jota laitokset voisivat hyödyntää myös jatkossa. Freelancerit kykenevät toimimaan esimerkiksi oppaina, keskustelumoderaattoreina, ohjaajina ja ohjelmien suunnittelijoina ja toteuttajina. Yhteistyömuseoiden työntekijöille koulutus tarjosi mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan.

Vuonna 2018 koulutetut freelancerit pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan museo-ohjelmaa, joka järjestettiin seitsemässä pääkaupunkiseudun museossa.

Museo-ohjelma

Vuosina 2017 ja 2018 CulturaLab_museot -alahankkeen puitteissa on toteutettu kaksi museo-ohjelmaa. Ohjelma kutsuu venäjänkielisiä perheitä tutustumaan suomalaisiin museoihin sekä innostaa vanhempia puhumaan juuristaan ja kulttuurienvälisestä identiteetistä lasten kanssa. Ohjelman lapsille suunnatut materiaalit ovat venäjän- ja suomenkielisiä. Ne auttavat kehittämään lapsen kielitaitoa ja rohkaisevat vanhempia jakamaan lasten ja lastenlasten kanssa suvun historiaa ja muistoja sekä pohtimaan arvoja ja kulttuurillisia mieltymyksiä.

Ohjelma auttaa Suomessa asuvia venäjänkielisiä perheitä tuntemaan olonsa kotoisaksi ja hahmottamaan itseään aktiiviseksi osaksi tätä yhteiskuntaa. Samalla se tekee Suomessa asuvia venäjänkielisiä näkyväksi. Hanke tukee osaltaan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tuomalla suomalaisia museoita ja suomalaisuutta lähemmäksi venäjänkielistä yhteisöä ja ihmisiä. Mukana olevat museot saavat lisää uusia kävijöitä ja apua kieli- ja kulttuurivähemmistöjä osallistavan yleisötyön kehittämiseen sekä yhteisöjen rakentamiseen museoiden ympärille.

Tavoitteet tuleville vuosille

CulturaLab_museot -alahanke on osoittautunut toimivaksi tavaksi tukea venäjänkielisen yhteisön ja kulttuurilaitosten ja toisaalta koko suomalaisen yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Museo-ohjelma saa jatkoa ensi vuonna. Lisäksi museo-ohjelmaa ja säätiön muita hankkeita varten tarvitaan lisää kaksikielisiä, koulutettuja freelancereita.

Cultura-säätiön tavoitteena on laajentaa tähän mennessä kehitettyä hanketta ja siihen liittyviä tarpeelliseksi havaittuja metodeja. Hankkeen puitteissa rakennettuja koulutus-, yhteistyö- ja osallisuusprosesseja voidaan käyttää museoiden lisäksi muissa kulttuurilaitoksissa ja yhteiskunnallisissa instituutioissa. Näin kaksikielisten, integraation kysymyksiä ymmärtävien mediaattoreiden koulutus voi palvella koko yhteiskunnan tasolla kehittäen venäjänkielisen ja muun väestön välistä ymmärrystä.

Tekijät

Anna Sidorova

Hankejohtaja/CulturaFest

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi

Daria Agapova

Koordinaattori / Museo-ohjelma

+358 50 505 86 38 daria.agapova@culturas.fi