CulturaLab_museot

CulturaLab on Cultura-säätiön innovatiivinen laboratorio, jonka puitteissa kokeillaan ja kehitetään tapoja venäjänkielisen väestön yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallisuuden kasvattamiseksi ja kulttuurien välisen dialogin edistämiseksi.

Vuosina 2018–2020 CulturaLab keskittyy museoihin yhteistyökumppaneina ja kulttuuriosallisuuden kehittämisen alustoina.

Museofreelancereiden koulutusohjelma

Koulutusohjelman rakentaminen lähti tarpeesta löytää ammattitaitoisia, kaksikielisiä museoalaa ja osallisuuskysymyksiä ymmärtäviä tekijöitä toteuttamaan hankkeen museoyhteistyötä. Koulutusohjelmat toteutettiin huhti-toukokuussa 2018 ja 2019 kahdellekymmenelle valitulle hakijalle. Koulutettavat valittiin avoimen haun kautta. Kriteerinä oli venäjän kielen lisäksi toisen kielen osaaminen. Opettajina toimivat asiantuntijat Helsingistä ja Pietarista, ja opetus oli sekä suomeksi että venäjäksi. Tavoitteena oli muodostaa kaksikielisten freelancereiden pooli, jota laitokset voisivat hyödyntää myös jatkossa. Freelancerit kykenevät toimimaan esimerkiksi oppaina, keskustelumoderaattoreina, ohjaajina ja ohjelmien suunnittelijoina ja toteuttajina. Yhteistyömuseoiden työntekijöille koulutus tarjosi mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan.

Museoreittejä ja työpajoja monikielisille lapsiperheille

Vuonna 2018 koulutetut freelancerit pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan museo-ohjelmaa, joka järjestettiin seitsemässä pääkaupunkiseudun museossa.

Monikielisille perheille suunnattu museo-ohjelma järjestettiin osana syksyn  CulturaFest-tapahtumaa syksyllä 2017 ja 2018. ”Yhdessä museoon” -ohjelma  kutsui venäjänkielisiä perheitä suomalaisiin museoihin sekä innosti vanhempia puhumaan juuristaan ja kulttuurienvälisestä identiteetistä lasten kanssa. Lapsiperheille suunnatut materiaalit olivat venäjän- ja suomenkielisiä. Ne laadittiin kehittämään lapsen kielitaitoa, rohkaisemaan vanhempia jakamaan lasten ja lastenlasten kanssa suvun historiaa ja muistoja, sekä pohtimaan arvoja ja kulttuurikokemuksia.

Ohjelman  tavoitteet ovat:

  • auttaa Suomessa asuvia venäjänkielisiä perheitä tuntemaan olonsa kotoisaksi ja hahmottamaan itseään aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa,
  • tehdä Suomessa asuvia venäjänkielisiä näkyväksi,
  • tukea kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tuomalla suomalaisia museoita ja suomalaisuutta lähemmäksi venäjänkielistä yhteisöä ja ihmisiä, ja
  • tuoda mukana oleviin museoihin lisää uusia kävijöitä, apua kieli- ja kulttuurivähemmistöjä osallistavan yleisötyön kehittämiseen sekä yhteisöjen rakentamiseen museoiden ympärille.

CulturaLab

CulturaLab on Cultura-säätiön innovatiivinen laboratorio, jonka puitteissa kokeillaan ja kehitetään tapoja venäjänkielisen väestön yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallisuuden kasvattamiseksi ja kulttuurien välisen dialogin edistämiseksi.

Tätä toteutetaan rakentamalla uudenlaista yhteistyötä venäjänkielisen väestön ja suomalaisten kulttuuri- ja muiden yhteiskunnallisesti merkittävien laitosten välille. Yhteistyön tavoitteena on saada venäjänkieliset mukaan toimintaan sekä toteuttajina että kävijöinä, ja näin edesauttaa heitä löytämään paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Taustalla hankkeessa on ymmärrys integraatiosta kaksisuuntaisena prosessina. Kannustamme suomalaisia kulttuurilaitoksia näkemään venäjänkielisen väestön mahdollisuudet niin kävijäryhmänä kuin aktiivisina kansalaisina ja kulttuuritoimijoina. Rohkaisemme venäjänkielisiä huomaamaan osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttamaan yhteisessä kulttuuritilassa.

Tavoitteena on kehittää pysyviä ja monistettavissa olevia toimintamalleja hyödyntäen olemassa olevia kokonaisuuksia.  Mahdollistamme näin koko yhteiskunnan tasolla kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tavoitteet tuleville vuosille

CulturaLab_museot -alahanke on osoittautunut toimivaksi tavaksi tukea venäjänkielisen yhteisön ja kulttuurilaitosten ja toisaalta koko suomalaisen yhteiskunnan välistä vuoropuhelua. Museo-ohjelma saa jatkoa. Lisäksi museo-ohjelmaa ja säätiön muita hankkeita varten tarvitaan lisää kaksikielisiä, koulutettuja freelancereita.

Cultura-säätiön tavoitteena on laajentaa tähän mennessä kehitettyä hanketta ja siihen liittyviä tarpeelliseksi havaittuja metodeja. Hankkeen puitteissa rakennettuja koulutus-, yhteistyö- ja osallisuusprosesseja voidaan käyttää museoiden lisäksi muissa kulttuurilaitoksissa ja yhteiskunnallisissa instituutioissa. Näin kaksikielisten, integraation kysymyksiä ymmärtävien mediaattoreiden koulutus voi palvella koko yhteiskunnan tasolla kehittäen venäjänkielisen ja muun väestön välistä ymmärrystä.

Tekijät

Anna Sidorova

Hankejohtaja/CulturaFest

+358 50 563 2902 anna.sidorova@culturas.fi

Daria Agapova

Koordinaattori / Museo-ohjelma

+358 50 505 86 38 daria.agapova@culturas.fi