#Blogi: Mitä on art mediation?

Art mediation on nopeasti kehittyvä, vuorovaikutteinen tapa tehdä yleisötyötä esimerkiksi museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa.  Muodollisesti se muistuttaa opastusta, jonka aikana taideteoksesta keskustellaan kävijöiden kanssa. Lähtökohta on kuitenkin täysin erilainen: toimintaa ohjaa mediaattori, jonka rooli on erilainen kuin oppaalla. ”Oikean” ja ”objektiivisen” tiedon välittämisen sijaan hän moderoi vuoropuhelua. Mediaattori ei anna valmiita vastauksia, tee omia tulkintoja tai esiinny museon edustajana. Hänen tehtävänsä on antaa kävijälle kokemus laadukkaasta vuoropuhelusta teoksen, museon ja toisten kävijöiden kanssa.

Kaikki osallistujat ovat täysin tasa-arvoisia. Jokaisella on oikeus tulkita omaa kokemustaan ja kertoa siitä. Mediaattori tarjoaa keinoja ymmärtää teosta syvällisemmin sekä ilmaista itseään ilman valmista tulkintakehystä.

Art mediation -menetelmä on kehitetty nykytaiteeseen, josta se on levinnyt museoihin ja opetusalalle. Se on sateenvarjokäsite, silta erilaisten vuorovaikutustapojen, taiteen tulkinnan ja kulttuuriperinnön välillä. Se on kokoelma yleisötyön välineitä ja toimintatapoja, jossa voi nähdä vaikutteita psykoterapiasta. Samaan aikaan se on yksilön – mediaattorin tai vuoropuhelun fasilitoijan – luova prosessi, vuorovaikutuksen taidetta, jota voi opiskella.

Mediaatio kaksisuuntaisen kotoutumisen tukena

Art mediation -koulutus on ensimmäinen askel Cultura-säätiön Mediaatio kulttuurisen kotoutumisen keinona / Mediaatio kotoutumisen tukena -ohjelmassa/kokeilussa.

Tarkastelemme kotoutumista kahdensuuntaisena prosessina, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Tässä muutoksessa tukea tarvitsevat kaikki, eivät vain maahanmuuttajat. Jos yhteiskunta haluaa sopeutua muuttuvaan, globalisoituvaan ja monikulttuuriseen maailmaan, sen jokainen jäsen tarvitsee tukea löytääkseen paikkansa uudelleen. Puhumme arvostuksesta, oikeudenmukaisuudesta, diversiteetistä, globaalista omastatunnosta.

Säätiö on mukana ratkomassa kotoutumisen haasteita. Koska toimintamme punainen lanka on kulttuuri, etsimme vastauksia kulttuurialan asiantuntijoilta ja sosiaalitieteilijöiltä, mutta myös taiteilijoilta, joiden voima on intuitio ja mielikuvitus. Taide etsii kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Se katsoo norsua kokonaisuutena siinä, missä tiede ja käytännön menetelmät jakavat sen palasiksi. Lisäksi taide on oiva tietoisuuden herättäjä ja hyvä tapa osallistaa suurta yleisöä.

Mediaatio perustuu osallisuuteen ja osallistujien aktiiviseen rooliin. Parhaimmillaan se on kokemus yhteisestä, turvallisesta tilasta, jossa on tilaa kaikkien kokemukselle eikä yksikään mielleyhtymä tai väittämä nouse toisen yläpuolelle. Turvallinen kokemus tasa-arvoisesta vuorovaikutuksesta taiteen äärellä, tuntemattomien ihmisten kanssa, voi antaa keinoja keskustella muissakin tilanteissa toista huomioiden ja kunnioittaen, kuuntelun, tilan antamisen ja vuorovaikutuksen voimaan luottaen.

Kaksisuuntaisesta kotoutumisesta puhuttaessa mediaation kohteena ei välttämättä ole taide, vaan mikä tahansa ilmiö, jossa kulttuurien väliset suhteet tulevat näkyväksi – esimerkiksi kaupunkitila, design tai jokapäiväiset käytännöt. Tällöin mediaattorit ovat ikään kuin eri kulttuureja yhdistäviä siltoja.

Art mediation -hankkeessa tarkastelemme mediaatiota:

  • hierarkiattomien suhteiden rakennusmallina
  • kokemuksena, joka auttaa ihmisiä näkemään erilaisuuden voimavarana,
  • Tulevaisuuden taitojen kehittäjänä: suvaitsevaisuus, tasa-arvoinen kommunikaatio, sosiaalinen vastuu, taito sovitella yhteen erilaisia näkökulmia ja intressejä
  • reflektoivana keskusteluna, joka tekee näkyväksi ja auttaa korjaamaan sosiaalista eriarvoisuutta
  • keinona etsiä kosketuspintaa toisiin kulttuureihin ja edistää kulttuurien kohtaamista
  • luovana osallistumisen prosessina