Hyvä hallintotapa

Yleiset toimintaperiaatteet

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto (jäljempänä juhlarahasto) kuuluu rahastona Cultura-säätiöön. Juhlarahaston ja sitä hallinnoivan Cultura-säätiön toiminnasta vastaa Cultura-säätiön hallitus, jonka valitsee opetus- ja kulttuuri­ministeriö enintään kolmeksi vuodeksi.

Juhlarahaston toiminta perustuu säätiölakiin ja sitä täydentäviin viranomaisohjeisiin, Cultura-säätiön ja juhlarahaston sääntöi­hin, säätiön hallituksen sekä juhlarahaston johtokunnan määrittelemiin ohjeisiin ja lahjoitusten antajien erikseen antamiin tarkoitusmääräyksiin.

Juhlarahasto toimii yleiseksi hyväksi tarkoituksenaan tukea suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta juhlarahaston sääntöjen 2 §:n mukaisesti. Juhlarahaston tarkoituksena ei ole liiketoiminnan harjoittaminen. Juhlarahaston toiminta ei kohdistu vain rajattuihin henkilöpiireihin, ja säätiö ei tuota taloudellista etua säätiölain 8 §:ssä määrättyyn lähipiiriin kuuluvalle.

Juhlarahaston toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien, juhlarahaston sääntöjen sekä hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti.

Toimielimet

Juhlarahaston johtokunta

Juhlarahastolla on viisijäseninen johtokunta, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää enintään viideksi vuodeksi. Ministeriö nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunnassa on eduskunnan ja valtioneuvoston edustus samoin kuin sijoitustoiminnan sekä venäjän kielen ja kulttuurin asiantunte­musta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä. Esittelijänä päätöksiä tehtäessä ja johtokunnan vakituisena sihteerinä toimii juhlarahaston asiamies. Sihteeri pitää kokouksista pöytäkirjaa.

Raha-asiain hoitokunta

Rahaston pääoman sijoittamista ja käyttämistä varten rahastolla on enintään kolmijäseninen rahoitus- ja sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva raha-asiain hoitokunta. Johtokunta nimeää hoitokunnan enintään kuudeksi vuodeksi.

Asiamies

Juhlarahastolla on asiamies, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää enintään viideksi vuodeksi.

Tilintarkastaja

Juhlarahaston tilintarkastus on järjestettävä luotettavasti. Tilintarkastuksesta vastaa KHT-tilintarkastusyhteisö, jonka juhlarahaston johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain koko toimintavuoden tilit ja talouden sekä säätiön ja juhlarahaston hyvän hallintotavan toimivuuden.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus suorittaa juhlarahaston taloutta ja toimintaa sekä varojen käyttöä koskevia tarpeellisia tarkastuksia.

Juhlarahaston toiminta

Apurahat

Juhlarahasto myöntää apurahoja sen sääntöjen 2 §:n mukaisiin tarkoituksiin. Apurahat myönnetään rahaston vuotuisesta tuotosta. Apurahojen myöntämisestä on erillinen hallinnolli­nen apurahaohjesääntö.

Juhlarahaston johtokunta valmistelee Cultura-säätiön hallituksen vahvistettavaksi esityksen juhlarahaston varojen jakamisesta raha-asiain hoitokuntaa ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita kuultuaan.

Apurahapäätöksiä tehtäessä johtokunnan jäsenet ja muut toiminnan vastuuhenkilöt eivät osallistu käsitte­lyyn ja päätöksentekoon asiassa, jossa heidän objektiivisesti arvioiden voidaan katsoa olevan esteellisiä.

Apurahojen hakemisesta, hakemusten käsittelystä ja päätösten ilmoittamisesta tiedotetaan riittävästi, selkeästi ja viivytyksettä.

Veroviranomaisille annetaan asianmukaiset tarkkailuilmoitukset.

Apurahoja tai niihin verrattavia etuja myönnettäessä noudatetaan esteellisyysperusteita, kun hakijana on Cultura-säätiön hallituksen jäsen, juhlarahaston johtokunnan tai raha-asiain hoitokunnan jäsen, henkilö­kunta, juhlarahaston asiantuntija tai muu luottamushenkilö tai näiden läheinen.

Hallinto

Juhlarahaston johtokunnassa ja säätiön hallituksessa on toiminnan ja varainhoidon edellyttämä perehty­neisyys ja asiantuntemus.

Juhlarahaston johtokunnan sihteeri (asiamies) toimii johtokunnan päätösten ja hyvän hallintotavan peri­aatteita noudattaen.

Kokouspöytäkirjat ja myönnettyjä apurahoja koskevat asiakirjat säilytetään luotettavalla tavalla vähintään 10 vuotta. Tietosuojaan kiinnitetään huomiota ja poistettavat asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti.

Juhlarahaston kirjanpidosta vastaa tilitoimisto yhdessä Cultura-säätiön hallintopäällikön kanssa noudattaen säätiölakia, kirjanpitolakia ja muita säätiökirjanpitoon sovellettavia säädöksiä.

Hallintokustannukset ovat kohtuullisia ja suhteutettuja säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytettyihin varoihin. Säätiön toimielimille ja asiantuntijoille maksettavat palkkiot ovat kohtuullisia.

Toiminnassa noudatetaan avoimuuden periaatetta. Juhlarahaston viestintä on avointa, oikea-aikaista ja luotettavaa.

Varainhoito

Varainhoidon tarkoitus on turvata juhlarahaston toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Juhlarahaston pääoma sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti. Rahaston vuotuinen tuotto muodostaa käyttöpääoman, josta rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi myönnettävät varat jaetaan. Tuotoista osa voidaan käyttää pääoman kartuttamiseen.

Säätiön varainhoito on suunnitelmallista. Sijoitustoiminnan käytännön toteutuksessa noudatetaan raha-asiain hoitokunnan laatimaa ja juhlarahaston johtokunnan vahvistamaa sijoitusohjetta sekä johtokunnan ohjeita. Raha-asiain hoitokunta valvoo sijoitusohjeen noudattamista.

Juhlarahasto noudattaa sijoitussuunnitelmassaan lainsäädännön lisäksi vastuullisia ja eettisesti kestäviä sijoitusperiaatteita. Omaisuudenhoidon kriteerinä on, että omaisuudenhoitajat sitoutuvat noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Raha-asiain hoitokunta raportoi juhlarahaston johtokunnalle vähintään vuosittain juhlarahaston varainhoidon tilanteesta ja toteutuneista sijoitustuotoista, ja ne kirjataan johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan.