Cultura-säätiön Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston säännöt

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto, ja se kuuluu rahastona Cultura­säätiöön.

2 § Rahaston tarkoitus

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden kunniaksi Suomen valtio on lahjoittanut kymmenen (10) miljoonaa euroa Cultura-säätiölle juhlarahaston perustamiseksi. Lahjoituksesta on päätetty eduskunnan 18.9.2013 hyväksymässä vuoden 2013 toisessa lisätalousarviossa (momentti 29.80.96., Lahjoitus valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoon). Rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisten venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin opiskelua ja opetusta. Rahasto voi ottaa vastaan samaan tarkoitukseen myös muita lahjoituksia.

Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

3 § Rahaston tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi käyttää vuotuista tuottoaan myöntämällä varoja

  • opiskelijoiden stipendeihin, myös opiskeluun Venäjällä,
  • opetusmateriaalien ja opetussuunnitelmien kehittämiseen,
  • kielipesätoimintaan päiväkodeissa ja venäjänkieliseen harrastustoimintaan peruskouluissa, opettajien täydennyskoulutukseen, sekä
  • muuhun rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

4 § Rahaston hallintoelimet

Rahastolla on asiamies ja viisijäseninen johtokunta, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää enintään viideksi vuodeksi. Ministeriö nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi. Johtokunnassa tulee olla eduskunnan ja valtioneuvoston edustus samoin kuin sijoitustoiminnan sekä venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntemusta.

Rahaston pääoman sijoittamista ja käyttämistä varten rahastolla on enintään kolmijäseninen rahoitus- ja sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva raha-asiain hoitokunta. Johtokunta nimeää hoitokunnan enintään kuudeksi vuodeksi.

5 § Rahaston varojen käyttö

Rahaston pääoma on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Rahaston vuotuinen tuotto muodostaa käyttöpääoman, josta rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi myönnettävät varat jaetaan. Pääoma ja sen tuotto sekä rahaston muut mahdolliset varat on pidettävä erillään Cultura-säätiön muista varoista.

Rahaston vuotuisesta tuotosta saa käyttää enintään viisi (5) prosenttia rahaston hallintokuluihin. Rahaston ensimmäisenä varsinaisena toimintavuotena rahaston hallintokulut voivat poikkeuksellisesti olla enintään kymmenen (10) prosenttia rahaston vuotuisesta tuotosta. Tuotoista osa voidaan käyttää pääoman kartuttamiseen.

Rahaston tilintarkastus on järjestettävä luotettavasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus suorittaa rahaston taloutta ja toimintaa sekä sen varojen käyttöä koskevia tarpeellisia tarkastuksia Cultura-säätiössä.

Rahaston asiakirjat on säilytettävä ja arkistoitava huolellisesti Cultura-säätiössä.

6 § Rahaston vuotuisen tuoton käyttö

Rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi tarkoitetut varat myönnetään hakemuksesta. Cultura-säätiö valmistelee johtokunnan päätökset varojen jakamisesta. Johtokunta tekee Cultura-säätiön hallituksen vahvistettavaksi esityksen juhlarahaston varojen jakamisesta raha-asiain hoitokuntaa ja tarvittaessa asiantuntijoita kuultuaan.

Hakemusten käsittelyssä, päätöksenteossa ja toimeenpanossa on varmistettava, että rahaston vuotuiset tuotot käytetään rahaston tarkoituksen toteuttamiseen. Rahaston on toimitettava rahaston varojen ja vuotuisen tuoton käytöstä vuosittain toiminta- ja tilintarkastuskertomukset opetus- ja kulttuuriministeriöön.

7 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voi muuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Cultura-säätiön yhteisellä päätöksellä. Ennen sääntöjen muuttamista on eduskunnan puhemiehelle varattava tilaisuus antaa lausunto.

8 § Rahaston toiminnan lakkaaminen

Rahasto voidaan lakkauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Cultura-säätiön yhteisellä päätöksellä. Ennen lakkauttamista koskevaa päätöstä on eduskunnan puhemiehelle varattava tilaisuus antaa lausunto. Jos rahasto lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat on käytettävä rahaston alkuperäiseen tarkoitukseen.