Cultura-säätiön säännöt

1§ Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Cultura-säätiö sr, ruotsiksi Cultura-stiftelsen sr, venäjäksi Фонд Cultura sr, englanniksi Cultura Foundation sr ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

  • Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
  • tarjoaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta venäjän kielellä,
  • lisää tietoa venäjän kielestä ja kulttuurista Suomessa,
  • tarjoaa venäjänkielisten kotoutumista edistäviä palveluja yksityisille, yhteisöille, kunnille ja valtionhallinnolle,
  • voi ylläpitää kirjasto- ja tietopalvelua sekä kohtaamispaikkaa,
  • osallistuu Euroopan unionin ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön,
  • voi järjestää tarkoitusta edistäviä kehittämisohjelmia, tapahtumia, näyttelyitä sekä seminaari- ja koulutustilaisuuksia sekä
  • voi jakaa apurahoja ja avustuksia.

Edellä määrätyn lisäksi säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan kaikilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiön perustajille.

4 § Säädepääoma

Säätiön säädepääoma on 121 000 euroa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia myös erityisiksi nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa. Tällaisella rahastolla voi olla oma johtokuntansa.

5 § Säätiön toimielimet

Säätiön toimielimenä on hallitus.

6 § Säätiön hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Säätiön hallitukseen kuuluu 6 – 8 varsinaista jäsentä. Jokainen säätäjä voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi erottaa valitsemansa jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee sääntöjä muutettaessa kuluvaa toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole sen vuoden helmikuun loppuun mennessä, jonka kuluessa hallituksen toimikausi päättyy, valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Hallituksen jäsenillä tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää säätiön säännöistä ja muista toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeellisista sisäisistä säännöistä.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kokouksen tehtävänä on:

1) valita säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää heidän työsopimuksistaan,

2) päättää säätiön henkilöstön työsopimusten yleisistä perusteista ja työehtosopimusten soveltamisesta,

3) käsitellä ja hyväksyä vuosittain säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tili kaudelta,

4) päättää vuosittain säätiön talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta,

5) valita säätiölle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

6) päättää lahjoitus ja testamenttivarojen vastaanottamisesta.

Hallitus voi tarvittaessa käyttää asiantuntijoita säätiön sääntöjen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

Henkilökunta toimii hallituksen valvonnan alaisena. Enintään viideksi vuodeksi kerrallaan nimitettävä johtava toimihenkilö toimii henkilöstön esimiehenä ja johtaa säätiön päivittäistä hallintoa. Hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään tarkemmin toimihenkilöiden kelpoisuusvaatimuksista, nimikkeistä, tehtävistä ja toimivallasta.

8 § Hallituksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai säätiölain säännöksistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavana on yksi henkilö, vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevat jäsenet, päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

9 § Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto

Cultura-säätiöön kuuluu rahastona Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto. Rahastolla on asiamies, johtokunta ja raha-asiain hoitokunta. Asiamiehen ja viisijäsenisen johtokunnan nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Johtokunta valmistelee säätiön hallitukselle esityksen rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi tarkoitettujen varojen jakamiseksi. Rahaston pääoman sijoittamista ja käyttämistä varten rahastolla on rahoitus- ja sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva raha-asiain hoitokunta, jonka johtokunta nimeää. Rahastolla on omat säännöt, joita Cultura-säätiön on noudatettava.

10 § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa taikka hallituksen erikseen siihen oikeuttama henkilö yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

11 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja johtava toimihenkilö. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tarkastuskertomuksensa lausuntoineen säätiön hallitukselle toukokuun aikana. Jos tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

12 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkiota. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy palkkioperusteet.

13 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Sääntömuutokselle on saatava opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto.

Päätös säätiön purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätiön varallisuus luovutetaan takaisin säätäjille samassa suhteessa kuin ne ovat osallistuneet säätiöpääomaan käytettäväksi säätöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.