Suomen venäjänkielisiä koskevia raportteja ja tutkimuksia

Koottu Cultura-säätiön Osaava-hankkeen tueksi elo-tammikuussa 2014-2015. Listaa täydennetään jatkuvasti.

Asuminen

Dhalmann, Hanna. 2011. Yhden uhka, toisen toive? Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa. Kaupunkimaantieteen väitöskirja. Helsingin yliopisto. (Avattu 24.3.2015)

Dhalmann, Hanna. 2011. Maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen ja etnis-kulttuurinen tulkinta : Tarkastelussa somalit ja venäläiset. Siirtolaisuus – Migration. 2011:4. 13–26. (Avattu 24.3.2015)

Sjöblom-Innala, Heli. 2015. Puolisona maahanmuuttaja. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 85. Vammala. (Avattu 24.4.2015)

Kieli ja kulttuuri

Iskanius, Sanna. 2011. Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 24.3.2015)

Jaakkola, Magdalena. 2009. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta: asennemuutokset 1987–2007. Helsinki. Helsingin kaupungin tietokeskus. (Avattu 24.3.2015)

Lammi, Anelma ja Protassova, Ekaterina. 2011. Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti. Helsinki. (Avattu 24.3.2015)

Pennala, Riitta. 2011. Tietokoneavusteinen suomen kielen kvantiteetin harjoittelu: venäjänkielisen suomea opettelevan lapsen ja suomenkielisen luku- ja kirjoitushäiriöisen lapsen vertailu. Puhe ja kieli. 2011. 31:1. 3–24. (Avattu 31.3.2015)

Shenshin, Veronica. 2008. Venäläiset ja venäläinen kulttuuri Suomessa. Kulttuurihistoriallinen katsaus Suomen venäläisväestön vaiheista autonomian ajoilta nykypäiviin. Aleksanteri-instituutti. Helsingin yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Kotoutuminen

Heino, Eveliina, Veistilä, Minna, Hännikäinen, Päivi, Vauhkonen, Teemu, Kärmeniemi, Nadezda(toim.). 2013. Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä. Empowerment of Families with Children -hanke 2011–2014. Palmenia. Jyväskylä. (Avattu 9.4.2015)

Heino, Eveliina, Kärmeniemi, Nadezda, Veistilä, Minna. 2014. Kulttuuritulkki. Toimintamallin kuvaus. Palmenia. Kotka. (Avattu 9.4.2015)

Heikkinen, Sari. 2015. Arki uudessa kotimaassa - Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. (Avattu 9.4.2015)

Jasinskaja-Lahti, Inga. 2008. Long-term immigrant adaptation: eight-year follow-up study among immigrants from Russia and Estonia living in Finland. International Journal of Psychology. 2008. 43:1. 6-18. (Avattu 24.3.2015)

Jasinskaja-Lahti, Inga. 2007. Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa. Teoksessa Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa. 2007. Toim. Korhonen, Elena. Väestöliitto. Helsinki. 46–59. (Avattu 24.3.2015)

Jasinskaja-Lahti, Inga. 2000. On a Way Toward Integration: Russian-speaking Immigrant Adolescents in Finland. Siirtolaisuus – Migration. 2000:3. 3-17. (Avattu 24.3.2015)

Leinonen, Elina. 2011. Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta. Tutkimuksia 2013:3. Helsingin kaupungin tietokeskus. (Mukana venäläistaustaisia nuoria.) (Avattu 24.3.2015)

Mähönen, Tuuli Anna, Yijälä, Anu. Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2016:7.

Mähönen, Tuuli Anna, Brylka, Asteria and Jasinskaja-Lahti, Inga. Perceived ethnic superiority and immigrants' attitudes towards multiculturalism and the national majority. Julkaistu lehdessä International Journal of Psychology 082014.  (Avattu 31.3.2015)

Perhoniemi, Riku ja Jasinskaja-Lahti, Inga. 2007. Maahanmuuttajien kotoutuminen 7 vuoden seurannan valossa. Finnish Journal of Ethnicity and Migration. 2/2007. 21–33. (Avattu 31.3.2015) 
 
Pietari, Helena. 2007. Lahdessa ja Turussa asuvien venäjää puhuvien nuorten muuttotilanne ja sopeutuminen. Siirtolaisuus - Migration. 2007:2. 6–11.  (Avattu 31.3.2015) 
 
Varjonen Sirkku; Zamiatin Alexandr; Rinas, Marina. 2017. : Suomen venäjänkieliset: tässä ja nyt. Cultura-säätiö. 2017.
 
Saarinen, Aino. 2007. Venäläiset maahanmuuttajat “naisystävällisessä” Pohjolassa: Kansalaisuus ja stigmatisoitunut identiteetti. Teoksessa Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ. Toim. Martikainen, Tuomas; Tiilikainen, Marja. Väestöliitto. Helsinki.125–146. (Avattu 31.3.2015) 
 
Rynkänen, Tatjana. 2013. Mnogoiazychnoje iazykovoje soobshchestvo: russkoiazychnye immigranty Finliandii. [Monikielinen kieliyhteisö: venäjänkieliset maahanmuuttajat Suomessa.] Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures, 32 (54),
133–149. 
 
Rynkänen, Tatjana. 2012. Maahanmuuton ikävaihe vaikuttaa venäjänkielisten nuorten kielivalintoihin. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 3, 1. 
 
Varjonen, Sirkka; Arnold, Linda ja Jasinskaja-Lahti, Inga. 2013. ’We’re Finns here and Russians there’: A lognitudinal study on ethnic identity in the context of ethnic migration. Discourse Society. 2013.24:1. 110–134. (Avattu 31.3.2015) 
 
Varjonen, Sirkku. 2007. ”Enemmän on ollut valoisia puolia…”: Maahanmuutto osana elämäntarinaa. Teoksessa Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ. Toim. Martikainen, Tuomas; Tiilikainen, Marja. Väestöliitto. Helsinki. 147–162. (Avattu 31.3.2015)
 

Media 

Haavisto, Camilla. 2005.Ryssar och estländare i finlandssvensk press : de berövar oss, tjänar oss och behöveri vår hjälp.Nordicom-information. 2005. 27:4. 55–66. Ruotsiksi. (Avattu 24.3.2015)

Jerman, Helena. 2009. Venäläiset tulivat – Tutkija kohtaa median kuvan maahanmuuttajista. Teoksessa En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Toim. Keskinen Suvi, Anna Rastas & Salla Tuori. Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto. Tampere. 97–105. (Avattu 24.3.2015)

Jerman, Helena. 2004. Russians as Presented in TV Documentaries. The Global Review of Ethnopolitics Vol. III, No. 2.

Terveydenhuolto

Aalto, Anna-Mari ym. 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa - Haasteet ja mahdollisuudet. Raportti 2013_007. THL. (Avattu 24.3.2015)

Antikainen, Maire. 2010. Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi: Venäläis- ja virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos. Väitöskirja. (Avattu 24.3.2015)

Castaneda, Anu ym. 2012. Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 61/2012. (Avattu 24.3.2015)

Törrönen, Marita. 2008. Everyday Well-Being in Connection with Health in Immigrant Families with Children – A Study on the Everyday Life of Families with Russian Background in Finland. Forum on Public Policy. 2008: spring. (Avattu 31.3.2015)

Työelämä

Airila, Auli ym. 2013. Maahanmuuttajan onnistuminen työssä: Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisista Suomessa. Työterveyslaitos. (Avattu 24.3.2015)

Kobak, Dana. 2013. Russian-speaking professionals in the Helsinki metropolitan area: prospects and challenges. Tutkimuskatsauksia 2013:5. Helsingin kaupungin tietokeskus. (Avattu 24.3.2015)

Krutova, Oxana. 2011. Initial Labour Integration of Russian-speaking Students in Finland. Siirtolaisuus – Migration. 2011:4. 3–12. (Avattu 24.3.2015)

Larja, Liisa ym. 2012. Discrimination in the Finnish Labor Market – An Overview and a Field Experiment on Recruitment. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 16/2012. Osassa 2 vertailututkimus suomen- ja venäjänkielisnimisten syrjinnästä työnhaussa. (Avattu 24.3.2015)

Sandelin, Reija. 2014. Russian immigrant entrepreneurship in Finland : narratives of eight Russian immigrant entrepreneurs.Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Väitöskirja. (Avattu 13.5.2015.)

Venäjänkielisten työllistyminen ja työsyrjintä 2010. Vähemmistövaltuutetun julkaisu. 

EI-SÄHKÖISIÄ TUTKIMUKSIA 

Jasinskaja-Lahti, Inga ja Liebkind-Ormala, Karmela. 2005. Kansainvälistyykö Suomi? : venäjän- ja vironkielisten maahanmuuttajien kokemuksia uudesta kotimaastaan. Teoksessa Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Toim. Pirttilä-Backman, Anna-Maija ym. Gaudeamus. Helsinki.

Jasinskaja-Lahti, Inga ja Liebkind-Ormala, Karmela. 2000. Venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten perhearvot ja identiteetti. Teoksessa Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Liebkind-Ormala, Karmela. Gaudeamus. Helsinki. 124–137.

Jerman, Helena. 2007. Memory crossing borders: A transition in space and time among second and third generation Russians in Finland. Teoksessa Anthropological perspectives on social memory. Toimittaneet Hautaniemi, Petri; Jerman, Helena ja Macdonald, Sharon. Lit Verlag. Münster. 117–141.

Jerman, Helena. 2011. Mobilitet och kulturella resurser: socialt minne och tillhörlighet i det finsk-ryska gränslandskapet Nordisk Østforum:25,2: 139-154.

Jerman, Helena. 2006. Опыт диалогического изучения идентичности русского меншиства в Финляндии. (With an English Summary: Reflections on Identity in Dialogues. Experience of Sessions with Members of the Hidden Russian Minority in Finland). Диаспоры/Diasporas 1:148-170.

Jerman, Helena. 2003. Hur ryssar presenteras i TV-dokumentärer i Finland. Ett sätt att konstruera etnicitet. Nordisk Østforum 17, 4: 503-517.

Jäppinen, Maija; Hurtig Johanna ja Törrönen Marita. 2007. Arjen polkuja ja kohtaamisia: venäläistaustaiset maahanmuuttajat ja palvelujärjestelmä Kaakkois-Suomessa. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Empathos-projekti.

Laihiala-Kankainen, Sirkka; Davydova, Olga ja Rynkänen Tatjana. 2002. Kolme artikkelia luvussa III Yksi kieli – monta ääntä teoksessa Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti. Toim. Laihiala-Kankainen, Sirkka; Pietikäinen, Sari ja Dufva, Hannele. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylän yliopisto.

Liebkind, Karmela ym. 2004. Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomessa. Gaudeamus. Helsinki.

Miettinen, Helena. 2006. Peilistä näkyy muuttunut kuva. Ajatuksia ja havaintoja 2000-luvun inkeriläisyydestä. Teoksessa Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Toim. Tuomas Martikainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Perhoniemi, Riku & Jasinskaja-Lahti, Inga. 2006. Maahanmuuttajien kotoutuminen pääkaupunkiseudulla. Seurantatutkimus vuosilta 1997–2004. Tutkimuksia 2006:2. Tietokeskus. Helsinki.

Protassova, Ekaterina. 2005. The situation of the Russian minorities in Latvia and Finland – a comparison. Teoksessa Integration of European Language Research. Logos. Berlin.

Pöllänen, Pirjo. 2013. Hoivan rajat – Venäläiset maahanmuuttajanaiset ja ylirajainen perhehoiva. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.

OPINNÄYTETÖITÄ

Aghaee, Atafeh. 2014. Acculturation of Russian immigrants in Finland; cultural maintenance, interpersonal communication and language skills. Pro gradu -tutkielma. Viestintätieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Ahokas, Katja. 2014. Роль русского языка в школе восточной Финляндии в 2010-е годы. Результаты собеседования с восьмиклассниками и с директорами школы в гг. Йоэнсуу и Лаппеэнранта. Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Itä-Suomen yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Bang, Maria. 2011. Yleisen kirjaston rooli maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa. Esimerkkinä Kouvolan kaupunginkirjasto. Pro gradu -tutkielma. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.  (Avattu 9.4.2015)

Berlin, Karoliina. 2014. ”TÄÄLLÄ ON MUN KOTI, VENÄJÄ MUN KOTIMAA”. Perhesiteen perusteella Suomeen kaksikulttuuriseen liittoon muuttaneiden venäläisnaisten kotoutumiskokemuksia ja suomalainen kotouttamispolitiikka. Pro gradu-tutkielma Valtio-oppi/Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Etkalo, Anna. 2012. Представления российских иммигрантов о возможностях сохранения двуязычия : на примере русскоязычной студенческой аудитории. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kielten laitos. (Avattu 31.3.2015)

Heino, Eveliina. 2013. Kulttuuritulkkitoiminta venäläistaustaisten perheiden voimaantumisen tukena. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. (Avattu 31.3.2015)

Hovisalmi, Asta. 2007. Musiikki osana venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kulttuuri-identiteettiä ja akkulturaatiota. Viiden venäjänkielisen maahanmuuttajanuoren kokemuksia omasta identiteetistä, kulttuurista ja musiikista. Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma. Musiikin laitos. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Ikonen, Suvi ja Romu, Pauliina. 2013. Venäjänkielisten maahanmuuttajien sopeutuminen Suomessa – venäläisen kulttuurin säilyttäminen vieraassa ympäristössä. (Akkul’turaciâ russkoâzyčnyh immigrantov v Finlândii: sohranenie russkoj kul’tury v čužom okruženii.) Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Iskanius, Sanna. 1999. Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajanuorten kieli-identiteetti ja etninen identiteetti. Sivuaineen pro gradu -tutkielma. Suomen kielen laitos. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Kangasaho, Elisa. 2014. "Mikä mä oon? Mä en oo Venäjällä venäläinen enkä Suomessa täysin suomalainen” – Kaksikielisten aikuisten ajatuksia kieli-identiteetistään. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustiede. Helsingin yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Kurhinen, Julia. 2013. Sitten kun olen suomalainen... Venäjänkielisten maahanmuuttajien käsitykset kotoutumisesta. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto. (Avattu 9.4.2015)

Mataev, Sonja. 2014. Формирование языковой идентичности Русско-Финских детей-билингвов. Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Niittyranta, Marika. 2012. Языковая идентичность русскоязычных гимназистов в Финляндии на основе полуструктурированного интервью. Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Petrova, Larisa. 2010. Русский стол в Финляндии : культура питания русскоязычных иммигрантов в Финляндии с точки зрения аккультурации. Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Piironen, Emilia ja Lönnroth, Annika. 2011. Venäläistaustaisten maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia Suomalaisesta koulusta ja sopeutuminen uuteen kouluun sekä yhteiskuntaan. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustiede. Itä-Suomen yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Puchko, Nadiia. 2013. Овладение финским языком русскоязычными иммигрантами на примере специалистов в сфере информационных технологий. Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Pylkäs, Marja. 2011. Русскоязычные иммигранты в Финляндии : нарративный поход к изучению аккультурационного процесса. Pro gradu -tutkielma. Venäjän kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Sutela, Eliina. 2012. Perhetyöntekijöiden kokemuksia venäläistaustaisten perheiden voimaantumisen tukemisesta Etelä-Kymenlaaksossa. Sosiaalialan opinnäyte. Kymenlaakson amk. (Avattu 31.3.2015)

Tolvanen, Anna-Kaisa. 2012. "Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin joku muu kuin venäläinen" Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikka. Itä-Suomen yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Toukomaa, Tiina. 2001. Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveys- ja sairauskäsitykset sekä suhtautuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon. Pro gradu -tutkielma. Kulttuuriantropologia. Helsingin yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Wahlsten, Vlada. 2012. Valtamedia venäjänkielisille? Suomen venäjänkielisen vähemmistön näkemyksiä valtamediasta suhteessa kotoutumiseen. Pro gradu -tutkielma. Viestintä. Helsingin yliopisto. (Avattu 31.3.2015)

Lisää tutkimuksia ja opinnäytteitä verkossa

Integroituminen ammattiyhteisöihin Suomessa -hanke 2011-2014 (Jyväskylän yliopisto)

Tampereen yliopiston julkaisuarkisto