Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet beviljar stöd för finländarnas studier i det ryska språket och kulturen och för utveckling av undervisningen. Fondens mål är att öka populariteten av studier i ryska samt att förbättra inlärningsresultaten och kännedomen om rysk kultur i Finland.
 
Ansökningstiden börjar 3.10.2016 kl. 8.00 och går ut 7.11.2016 kl.16.00 finsk tid. Stipendier söks via det elektroniska stipendiesystemet: https://culturas.apurahat.net/. Försenade ansökningar vare sig beaktas eller behandlas.
 
Registerbeskrivning

För vad kan stipendier sökas?

 • utveckling av läromedel
 • motivations- och studieresor
 • kompletterande utbildning för lärare
 • utbytesstudier, språkpraktik eller arbete i anslutning till fortsatta studier, där arbetet huvudsakligen sker i Ryssland
 • övrig verksamhet i enlighet med fondens syfte

Vid ansökningsomgången uppmanas man att även lämna in projektstipendieansökningar för studier i ryska språket och kulturen som anknyter till temat för Finlands 100-årsjubileum, ”Tillsammans”
http://suomifinland100.fi/?lang=sv.

Stipendierna är personliga stipendier och projektstipendier. Stipendier (studier, konstnärlig/vetenskaplig arbete) söks av privatpersoner. Projektstipendier kan sökas av arbetsgrupper och organisationer. Projektstipendiet täcker nödvändiga kostnader (personalkostnader med bikostnader, köptjänster) för genomförande av projektet, inklusive en omkostnadsandel på högst sju procent. Ett projektstipendium för en arbetsgrupp beviljas direkt till arbetsgruppens medlem för arbete och kostander. Dispositionsplanen för projektstipendiet ska innehålla åtgärder för att distribuera resultaten av projektet och främja fortsatt verksamhet efter projektets slut. Projektet kan även ha annan finansiering. Mer information finns i stipendiereglementet.

Vem kan söka stipendier?

 • privatpersoner (personer under 18 år behöver vårdnadshavarnas samtycke)
 • arbetsgrupper
 • organisationer som är registrerade i Finland och som varit verksamma i minst ett år

Mer information finns i stipendiereglementet.

Hur söks stipendierna?

Stipendier söks genom att fylla i den elektroniska blanketten på finska eller svenska i stipendieapplikationen på Cultura-stiftelsens webbplats https://culturas.apurahat.net, som öppnas 3.10.2016. Information om den elektroniska ansökningsblanketten. Sökanden måste registrera sig före inloggning i applikationen. Ansökningen sparas och skickas i stipendieapplikationen.

Bilagor (på finska eller svenska)

Bilagor till stipendieansökan

Skolelev: kopia av det senaste skolbetyget, intyg/meddelande om antagning som utbyteselev, vid behov vårdnadshavarens samtycke (under 18 år).  
Studerande: själv utskrivet studieregisterutdrag, meritförteckning och intyg om antagning till språk- eller arbetspraktik eller utbytesstudier.
Forskarstuderande: själv utskrivet studieregisterutdrag, meritförteckning och publikationsförteckning.
Arbetande person: meritförteckning och intyg om antagning till kurs eller utbildning.

Bilagor till projektstipendieansökan

Arbetsgrupp: meritförteckning för varje medlem i arbetsgruppen och vid behov publikationsförteckning.  
Organisation: intyg över firmateckningsrätt t.ex. utdrag ur handels- eller föreningsregistret eller utdrag ur läroinrättningens förvaltningsstadga eller reglemente, projektets budget, om inte angiven i applikationen, verksamhetsberättelse och vid behov förbindelse av samarbetspartner.

Utlåtanden

Forskarstuderande och doktorander ska lämna in handledarens utlåtande om forsknings- eller studieplanen. Utlåtandet begärs genom att ange utlåtandegivarens e-postadress under ”Lausunnon antajat” (Utlåtandegivare) i stipendieapplikationen. En länk från stipendieapplikationen skickas till utlåtandegivaren. Via länken ser utlåtandegivaren ansökan och lämnar in sitt utlåtande. På detta sätt kan utlåtandet kopplas till rätt ansökan. Länken fungerar i sju dagar. Endast utlåtanden som lämnats in under ansökningstiden beaktas.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms av jubileumsfondens direktion, som kan anlita utomstående sakkunniga vid bedömningen av ansökningarna. Ansökningarna behandlas och bedöms konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen. Sökanden kan följa ansökningens behandlingsskeden i stipendieapplikationen (ansökan mottagen, ansökan behandlas, stipendium beviljat/inte beviljat).

Vid bedömningen av ansökningar fästs vikt vid

 • uppnående av jubileumsfondens mål
 • utveckling av undervisning och studier i ryska språket och kulturen

 

Faktorer som påverkar valet

 • motivation och studieframgång
 • kunskapsmässigt, färdighetsmässigt och yrkesmässigt kunnande samt erfarenhet
 • projektplanens genomförbarhet och kvalitet
 • originalitet och fräschhet samt kostnadseffektivitet
 • effektivitet

Ansökningarnas bedömningsgrunder är riktgivande och alla behöver inte uppfyllas. Vid beslutsfattandet beaktas den regionala jämlikheten och ett jämlikt bemötande av könen. Mer information finns i stipendiereglementet.

Stipendiebeslut

Cultura-stiftelsens styrelse bekräftar jubileumsfondens förslag till stipendier som ska beviljas tidigast inom två månader efter ansökningstidens utgång. Jubileumsfonden motiverar inga enskilda stipendiebeslut och publicerar inte namnen på eventuella utomstående som har bedömt ansökningarna.

De sökande som fått ett jakande stipendiebeslut informeras om beslutet per e-post på den e-postadress som uppgetts i ansökan via den elektroniska stipendieapplikationen. Information om beviljade stipendier (namn, hemort, belopp och användningssyfte) publiceras på jubileumsfondens webbplats genast efter att förslaget till stipendier har bekräftats. Information om publicering av stipendiebesluten anges i registerbeskrivningen i anslutning till ansökningsblanketten på jubileumsfondens webbplats. Mer information finns i stipendiereglementet.