Cultura-stiftelsen har sina rötter i Institutet för Ryssland och Östeuropa och dess föregångare Sovjetinstitutet. Efter Sovjetunionens fall fortsatte Sovjetinstitutets verksamhet som Institutet för Ryssland och Östeuropa som grundades år 1992. Institutet som lydde under undervisnings- och kulturministeriet fokuserade på samarbete mellan EU-länderna och Ryssland och Östeuropa inom bildning, forskning, språk och kultur ända tills institutet lades ner i slutet av år 2012. Institutet upprätthöll ett ryskspråkigt bibliotek.

I och med att verksamhetsmiljön förändrades ville man bedöma institutets verksamhet och uppgifter på nytt. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en arbetsgrupp i december 2011 för att reda ut förutsättningen att bilda en stiftelse av institutet. Avsikten var att bilda en privaträttslig stiftelse som kan förnya och modernisera institutets verksamhet – de ryskspråkiga hade blivit den största gruppen med ett främmande modersmål i Finland och man ansåg att en stiftelse enklare och administrativt mer effektivt skulle främja de ryskspråkigas integrering och stöda bejakandet av invandrarnas språk och kultur och utvecklingen av ett aktivt medborgarskap. Man ville att institutets bibliotek och tjänster skulle nå en bredare kundgrupp och garantera att bibliotekets verksamhetsförutsättningar utvecklas.

Utredningsgruppen föreslog att Institutet för Ryssland och Östeuropa skulle ändras från ett statligt verk till en privaträttslig stiftelse. Den nya stiftelsen skulle ha i syfte att främja den ryskspråkiga befolkningens integration samt dialogen mellan kulturer, att stöda de ryskspråkigas identitet samt att öka dialogen mellan de ryskspråkiga invandrarna och urbefolkningen.

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki som statens representant samt de övriga grundarna av Cultura-stiftelsen undertecknade stiftelsens stiftelseurkund på Ständerhuset 23.10.2012. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse antogs i november 2012. Den nya

stiftelsens grundarinstanser är finska staten/undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Villmanstrand och Joensuu städer samt Finlands ryskspråkiga föreningar (Faro) och Finland-Ryssland-Sällskapet. Undervisnings- och kulturministeriet utsåg en styrelse med åtta medlemmar för stiftelsen, till ordförande valdes kulturdirektör Janna Puumalainen från Joensuu. Institutets bibliotek flyttades till Esbo stadsbibliotek och blev en del av biblioteksnätet HelMet.

Cultura-stiftelsen inledde sin verksamhet 1.1.2013. Personalen från Institutet för Ryssland och Östeuropa övergick i stiftelsens tjänst med undantag av två biblioteksanställda som anställdes av Esbo stad. Stiftelsens mötesplats Kasi inledde sin verksamhet i april 2013

Mer information om Institutet för Ryssland och Östeuropa:

Historia

Utredningar om Institutet för Ryssland och Östeuropa (på finska):

Utredning som omfattar Institutet för Ryssland och Östeuropa

Institutet för Ryssland och Östeuropa - en kartläggning av dess ställning och uppgifter 

Från institut till stiftelse; Mellanrapport för arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse

Från institut till stiftelse; Slutrapport för arbetsgruppen som bereder ombildandet av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse