Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto tukee suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetuksen kehittämistä. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin tuntemusta Suomessa.
 
Hakuaika alkaa 3.10.2016 klo 8.00 ja päättyy 7.11.2016 klo 16.00 Suomen aikaa.  Apurahaa haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta: https://culturas.apurahat.net/. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida eikä käsitellä. Haku on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
 
 

Mihin apurahaa voi hakea?

 • oppimateriaalien kehittämiseen
 • motivaatio- ja opintomatkoihin
 • opettajien täydennyskoulutukseen
 • vaihto-opiskeluun, kieliharjoitteluun, jatko-opintoihin liittyvään työskentelyyn pääpaino työskentelyssä Venäjällä
 • muuhun rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan

 

Haussa rohkaistaan jättämään myös sellaisia venäjän kielen ja kulttuurin opintoihin tai opetukseen liittyviä kohdeapurahahakemuksia, jotka huomioivat Suomen satavuotisjuhlan teeman Yhdessä  http://suomifinland100.fi/.
 
Apurahat ovat henkilökohtaisia stipendejä ja kohdeapurahoja. Stipendejä (opiskelu, taiteellinen/tieteellinen työskentely) hakevat yksityishenkilöt. Kohdeapurahaa voivat hakea työryhmät ja yhteisöt. Kohdeapuraha kattaa hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat tarpeelliset kustannukset (henkilöstökulut sivukuluineen, ostopalvelut) mukaan lukien yleiskuluosuus, joka voi olla enintään 7 % apurahan määrästä. Työryhmän kohdeapuraha myönnetään suoraan työryhmän jäsenen työskentelyyn ja/tai kuluihin. Kohdeapurahan käyttösuunnitelman tulee sisältää toimet hankkeen tulosten levittämiseksi ja toimintojen jatkuvuuden edistämiseksi hankkeen päätyttyä. Hankkeella voi olla myös muuta rahoitusta. Lisätietoja apurahaohjesäännöstä.
 

Kuka voi hakea apurahaa?

 • yksityishenkilöt (alle 18-vuotiailta huoltajien suostumus)
 • työryhmät
 • Suomeen rekisteröidyt vähintään vuoden toimineet yhteisöt

 

 

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan täyttämällä sähköinen lomake suomeksi tai ruotsiksi Cultura-säätiön kotisivuilla apurahasovelluksessa, joka aukeaa 3.10.2016. Tietoa sähköisestä hakemuslomakkeesta. Hakijan on rekisteröidyttävä ennen sovellukseen kirjautumista. Hakemus tallennetaan ja lähetetään apurahasovelluksessa.
 

Liitteet (suomen, ruotsin tai englannin kielellä)

Stipendihakemuksen liitteet

Koululainen: kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta, vahvistus oppilasvaihtoon hyväksymisestä, tarvittaessa huoltajan suostumus (alle 18 v).  
Opiskelija: itse tulostettu opintorekisteriote, ansioluettelo ja vahvistus kieli- tai työharjoitteluun tai vaihto-opiskeluun hyväksymisestä.
Jatko-opiskelija: itse tulostettu opintorekisteriote, ansioluettelo ja julkaisuluettelo.
Työssäkäyvä henkilö: ansioluettelo ja vahvistus kurssille tai koulutukseen hyväksymisestä.
 

Kohdeapurahahakemuksen liitteet

Työryhmä: kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot ja tarvittaessa julkaisuluettelo.  
Yhteisö: todistus nimenkirjoitusoikeudesta esim. kauppa- tai yhdistysrekisteriote tai ote oppilaitoksen hallinto- tai johtosäännöstä; hankkeen kustannusarvio, ellei annettu sovelluksessa; viimeisin toimintakertomus ja tarvittaessa yhteistyökumppanin sitoumus.
 

Lausunnot

Jatko-opiskelijan ja väitöskirjan tekijän tulee toimittaa ohjaajan lausunto tutkimus- tai opintosuunnitelmasta. Lausuntoa pyydetään ilmoittamalla lausunnon antajan sähköpostiosoite apurahasovelluksen kohdassa ”Lausunnon antajat”. Lausunnon antajalle lähetetään apurahasovelluksesta linkki, josta tämä näkee hakemuksen ja toimittaa siihen liittyvän lausunnon. Näin lausunto voidaan yhdistää oikeaan hakemukseen. Linkki toimii seitsemän päivää. Vain hakuaikana jätetyt lausunnot huomioidaan.
 

Miten hakemukset arvioidaan?

Juhlarahaston johtokunta, joka vastaa arvioinnista, voi käyttää hakemuksia arvioitaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Hakemukset käsitellään ja arvioidaan luottamuksellisesti ja henkilötietolain mukaan. Hakija voi seurata hakemuksen käsittelyvaiheita apurahasovelluksessa (hakemus vastaanotettu, hakemus käsittelyssä, apuraha myönnetty / ei myönnetty).
 

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota

 • juhlarahaston tavoitteiden saavuttamiseen
 • venäjän kielen ja kulttuurin opetuksen ja opiskelun kehittämiseen

 

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • motivaatio ja opintomenestys
 • tiedolliset, taidolliset ja ammatilliset valmiudet sekä kokemus
 • hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja laatu
 • omaperäisyys ja tuoreus sekä kustannustehokkuus
 • vaikuttavuus

 

Hakemusten arviointiperusteet ovat ohjeellisia, niiden kaikkien ei tarvitse täyttyä. Päätöksenteossa otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus ja sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu. Lisätietoja apurahaohjesäännöstä.
 

Apurahapäätökset

 
Cultura-säätiön hallitus vahvistaa juhlarahaston esityksen myönnettäviksi apurahoiksi aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Juhlarahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä, eikä julkaise hakemuksia mahdollisesti arvioineiden ulkopuolisten asiantuntijoiden nimiä.
 
Viikolla 4. myönteisen apurahapäätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen sähköisen apurahasovelluksen kautta. Tiedot (nimi, kotipaikka, summa ja käyttötarkoitus) myönnetyistä apurahoista julkaistaan heti vahvistetun apurahaesityksen jälkeen juhlarahaston verkkosivuilla. Tieto apurahapäätösten julkistamisesta on kirjattu juhlarahaston verkkosivuilla hakemuslomakkeen yhteydessä olevaan rekisteriselosteeseen. Lisätietoja apurahaohjesäännöstä.