Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä

Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto teki maaliskuussa 2016 kyselyn oppilasvaihdosta Venäjällä. Kyselyn toteutuksessa konsultoitiin vaihto-oppilasjärjestö Suomen Youth for Understanding ry:tä. Kysely kohdistettiin peruskoulun 9-luokkalaisille ja lukion 1- ja 2-luokkalaisille. Vastauksia tuli yhteensä 968 eri puolilta Suomea.

Oppilasvaihdosta Venäjällä kiinnostuneita on kyselyn mukaan noin 16 % vastanneista (N=968). Lähes puolet vastaajista ilmoitti kuitenkin olevansa mahdollisesti kiinnostunut. Suurimmaksi kiinnostusta vähentäväksi tekijäksi kyselyssä nousi epävakaa kansainvälinen tilanne. Oppilasvaihtoon lähtöön vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä kysyttäessä yli puolet vastaajista piti kielen oppimista tai kielitaidon parantamista, venäläisiin ikätovereihin ja arkielämään tutustumista sekä taloudellista tukea vaihto-ohjelmaan erittäin tärkeänä.

Linkki kyselyn tuloksiin

Juhlarahasto kannustaa venäjän kielen opiskeluun 

Cultura-säätiö teki helmikuussa verkkokyselyn, jonka tuloksena säätiö sai erinomaista aineistoa venäjän kielen opiskelun ja opetuksen kysynnästä Suomessa. Kyselyyn osallistuneet antoivat konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi edistää. Vastaajien mielestä juhlarahastosta myönnettävälle tuelle on kysyntää ja rahastoa pidetään tärkeänä venäjän kielen ja kulttuurin opiskelun rahoittajana.
 
Kyselyyn vastasi 446 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin venäjän kielen opiskelijoilta ja opettajilta. Tärkeimmäksi tuen kohteeksi katsottiin venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua myönteisesti esittelevät hankkeet. Vastaajat pitivät myös tärkeänä opiskelijoiden vaihto-opiskelua, sähköisten oppimateriaalien kehittämistä sekä motivaatio- ja opintomatkoja. Lisäksi vastaajat toivoivat tukea aikuisopiskelussa käytettävien oppimateriaalien kehittämiseen. 
 
 
Cultura-säätiö keräsi alkuvuodesta 2015 opetushallitukselta ja oppilaitoksilta tilastotietoa venäjän kielen ja kulttuurin opiskelusta Suomessa. Koostetta on päivitetty lokakuun 2016 alussa uusimmilla tiedoilla venäjän opiskelusta peruskoulussa ja lukioissa.